Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

1, Do służby kandydackiej może być powołana osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmiej 18 lat;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia II stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
 • świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.


2. Nabór do uczelni bedzie prowadzony:

 • na uczelnie wojskowe - dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości
 • do studium oficerskiego:
  • dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończneia studiów wyższych;
  • dla podoficerów zawodowych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • dla absolwentów uczelni medycznych.
 • na Uniwersytet Medyczny w Łodzi - dla studentów uczelni medycznych, którzy ubiegać się będą o przyjęcie na UM w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej


3. Wykaz dokumentów (załączniki do wniosku o powołanie do służby kandydackiej)

 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych;
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kopie innych dokumentów rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (np. prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie).

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

261 182 423

 autor: Renata SZWED