Strona Główna BIP Strona Główna
Praca w wojsku
 
KANDYDACI ZAINTERESOWANI ZAWODOWĄ SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ W KORPUSIE PODOFICERÓW I OFICERÓW  w jednostkach WOT- proszeni są o zgłaszanie się do WKU wraz z życiorysami

W związku z koniecznością uzupełnienia stanowisk służbowych:
— w korpusie oficerskim w specjalności wojskowej 22G03;
— w korpusie podoficerskim w specjalnościach 30B21, 22G21, 22G24, 22G25,38T27, 28B33;
— w korpusie szeregowych w specjalnościach 22G65, 38T64, 28B65, 28B61.
W dniu 26.09.2017 r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej z wychowania fizycznego żołnierzy posiadających powyższe specjalności wojskowe. Ponadto informuję, że stanowiska służbowe Jednostki Wojskowej 2748 umiejscowione są w m. Poznań, m. Powidz, m. Łask, m. Bytom w związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości jak również dokument potwierdzający posiadanie ww. specjalności wojskowych oraz zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wysiłku fizycznego.
 

w dniu 20.09.2017 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych (prawo jazdy kat. C i C+E) na potrzeby JW. 4055 Hrubieszów.
Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.
Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 08.00
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
- przybory do pisania.


W JW. 4495 (16 batalionie powietrznodesantowym) przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
— 12, 26 września 2017 r.,
— 10,24 października 2017 r.,
— 14, 28 listopada 2017 r.,
— 05, 12 grudzień 2017 r.

LISTA POTRZEB (WAKATÓW) — 16 batalion powietrznodesantowy uL. WROCŁAWSKA 82, 30-901 KRAKÓW (stan na dzień 05 września 2017 r.)
NIS; NAZWA KOMÓRKI; STANOWISKO; STE; SW1
BC130010100040; KOMPANIA SZTURMOWA; CELOWNICZY; 72; 20B78
BC130014000040; KOMPANIA MOŹDZIERZY; OBSŁUGA; 72; 20D64
6C130014800020; KOMPANIA LOGISTYCZNA; KIEROWCA; 72; 38T64


W dniu 12.09.2017 r. o godz. 8.30 w 9 Batalionie Dowodzenia, Oś. Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi, zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska służbowe:
— kierowca kat. „C+E”;
— kierowca - ślusarz kat. „C”,
— kucharz.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych kwalifikacji zostały umieszczone na stronie internetowej 9 Batalionu Dowodzenia.


Dowódca JW. 4210 informuje, że w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu występuje nieobsadzone stanowisko oficera sekcji (por/kpt. Sekcja Organizacyjno — Kadrowa).
Żołnierz wyznaczony na powyższe stanowisko odpowiada za działalność uzupełnieniową w Dowództwie oraz podległych jednostkach wojskowych.
Tel. do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie:
- 261 544 717
— 261 543 360 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe
Kandydatów wyrażających akces pełnienia służby powinni sie zgłosić na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy   ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 09 i 16.08.2017r.  
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:
młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1-  chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788;
Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych  w załączniku;
- życiorys (CV)

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
                    

WYKAZ STANOWISK OBJĘTYCH KWALIFIKACJAMI

 

lp NAZWA STANOWISKA STE nr SW UWAGI
NIS
1 ELEKTROMECHANIK SZER./ST.SZER. 34T64 Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV 
2 MŁODSZY KIEROWCA SZER./ST.SZER. 38T64 Prawo jazdy kat. C
3 MŁODSZY KIEROWCA RADIOTELEFONISTA SZER./ST.SZER. 38T64 Prawo jazdy kat. C, Preferowana znajomość języka angielskiego
28B65
4 KIEROWCA   38T65 Prawo jazdy kat. C+E
SZER./ST.SZER.
 
5 STARSZY ELEKTROMECHANIK   34T72 Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV
SZER./ST.SZER.
 
6 MŁODSZY KUCHARZ   38B61 Preferowane wykształcenie gastronomiczne
SZER./ST.SZER.
 
7 OPERATOR   34A75 Preferowane posiadanie uprawnień do obsługi 
SZER./ST.SZER. SŁ-34 oraz UMI
   
8 KIEROWCA RATOWNIK   38T62/40H61 Prawo jazdy kat. B
SZER./ST.SZER. Preferowane posiadanie  kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
   

 

W każdy czwartek w miesiącu sierpniu br., (tj. 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08.) od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR/POR.
• Korpus osobowy (28) —łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (B) — eksploatacja systemów łączności;
- Specjalność (01) — ogólna;
Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S:2; M: 2; C: 2; P: 2;
2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
• Korpus osobowy (28) — łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (B) — eksploatacja systemów łączności;
• Korpus osobowy (34) — inżynierii wojskowej;
• Grupa osobowa (A) — saperska;
- Specjalność (21) — ogólna;
• Korpus osobowy (38) — logistyki;
• Grupa osobowa (A) — ogólnologistyczna;
- Specjalność (21) - ogólna
• Grupa osobowa (B) — materiałowa:
- Specjalność (21) — gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;
(22) — gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
(23) — gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
(25) — gospodarka magazynowa środków bojowych;
(26) — gospodarka magazynowa środków MPS;
(27) — gospodarka i eksploatacja środków bojowych;
• Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (33) — eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki;
3) w korpusie szeregowych zawodowych:
• Korpus osobowy (38) — logistyki;
• Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (64) — kierowca kat. Cj
(65) — kierowca kat. C÷E
Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR; inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.
Kwaflfikacje są prowadzone w II etapach:
Etap — sprawdzian sprawności fizycznej; Etap li — rozmowa kwalifikacyjna.


7 Brygada Obrony Wybrzeża w dniu 4 września 2017r. będzie przeprowadzała kwalifikację dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych .
Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 3 bz, Trzebiatów ul. Zagórska 21, 4 września 2017r. od godz. 8.00.
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
- dowód osobisty (książeczka wojskowa, prawo jazdy);
- świadectwo ukończenia szkoły;
- wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwaHfikacje;
- CV
- zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli).


Wykaz specjalności
kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego 20B69
działonowy operator 20B70
piechota zmechanizowana 20B71
obsługa karabinu maszynowego 20B77
obsługa ręcznego granatnika przeciwpancernego 20B78
strzelec wyborowy 20B80
obsługa moździerza 20D64
obsługa przyrządow pomiarowo-topograficznych 20D70
obsługa techniczna sprzętu artylerii przeciwlotniczej 32T69
kucharz 38B61
kierowca kat. B 38T62
kierowca kat. C 38T64
kierowca kat. CE 38T65
elektromechanik pojazdów mechanicznych 38T72
mechanik pojazdów gąsienicowych 38T74
rusznikarz 38T83
ratownik 40H61
obsługa kancelarii 54D61


W Jednostce Wojskowej Nr 4391 W Tomaszowie Mazowieckim najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 07 lipca oraz 04 września 2017r.
Termin stawiennictwa: 07 lipca, 04 września 2017 roku o godz. 8.30 W Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72. Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.

JW 2901 w Szczecinie, 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe
 

NAZWA STANOWISKA NIS

STE

nrSW

UWAGI

ELEKTROMECHANIK

SZER/ST.SZER.

34T64

Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV

MŁODSZY KIEROWCA

SZER/ST.SZER.

38T64

Prawo jazdy kat, C

MŁODSZY KIEROWCA RADIOTELEFONISTA

SZER./ST.SZER.

38T64, 28B65

Prawo jazdy kat. C,znajomość języka angielskiego

KLASYFIKATOR SPRZĘTU

SZER/ST.SZER.

38T75

Preferowane wykształcenie mechanik/technik mechanik


Kandydatów wyrażający akces pełnienia służby proszę o kierowanie się na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 14 i 21.06.2017r.

Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11 .09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych powyżej;
- życiorys (CV)


Ze wzgledu na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu zaplanowane kwalifikacje w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu nie odbędą się.JW 4495 w Krakowie informuje, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
— 13, 27 czerwca 2017;
— 12, 26 września 2017;
— 10, 24 października 2017;
— 14, 28 listopada 2017;
— 05, 12 grudnia 2017;

STANOWISKO SW1 SW2 UP
MŁOOSZY OFICER 54B01 99Z99 11/12
SZEF SEKCJI "S" 30A01   12A/13A
MŁOOSZY OFICER 34A01   11/12
PODOFICER SZTABOWY 38A21   5/6/7
ZASTĘPCA KIEROW. KANC. KRYPTOGRAF. 29A21   5/6/7
SAPER 34A64   0/1


JW. 1551 w Sieradzu informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:
oficerów o ST E: POR .1K PT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej;
podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ. ST. SIERŻ. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.
W 6 batalionie logistycznym (Nr 4686 w Krakowie) przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 14 czerwca 2017 r.
- 13 września 2017 r.
- 11 października 2017 r.
- 08 listopada 2017 r.
- 13 grudnia2017 r.


stanowisko                    SW1    SW2
PODOF ICER SZTABOWY                54B21    99Z99
PODOFICER SZTABNY                38A22
SZEF KOMPANIIDOWÓDCA DRUŻYNY            38A21    99Z99
DOWÓDCA PLUTONU                    38B23
DOWÓDCA KOMPANII                38T01
KIEROWCA.SPAWACZ                38T64    38T84
DOWÓDCA PWTONU                    22J31    20C25
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - DOWÓDCA DRUŻYNY    22J31    20C25

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.


34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim STW ppor./por. oraz SW 38A01, 38B05, 38T03. W każdą środę o godzinie 07.00. Kandydat powienien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej, strój sportowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ DO NARODOWYCH SIŁ. REZERWY NA 2017 ROK W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ

6bdow Kraków:  20.06, 4.07, 29.08, 19.09, 10.10, 14.11, 6.12
6bpd Gliwice:   7.06, 28.06, 6.09, 27.09, 4.10, 25.10, 8.11, 29.11, 6.12, 13.12
16bpd Kraków:  13.06, 27.06, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 14.11, 28.11, 5.12, 12.12
18bpd Bielsko Biała   7.06, 21.06, 6.09, 20.09, 4.10, 18.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12
6blog Kraków  14.06, 13.09, 11.10, 8.11, 13.12
Uwaga: Stawiennictwo kandydatów na godzinę 08:00 w dniu kwalifikacji

Wykaz stanowisk służbowych w Białobrzegach na które poszukiwani są kandydaci do powołania do zawodowej służby wojskowej w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego.
Nazwa stanowiska        Korpus               SW1        SW 2      
starszy analityk    podoficer starszy        30A28        30C21
analityk        poddiicer                               30A28        30C21
analityk        poddiicer                               30C24        30C21
kierownik kancelarii    poddiicer               29A21


Wykaz stanowisk służbowych na które poszukiwani są kandydaci do pełnienia służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego.

Nazwa stanowiska     Korpus                Sw 1     sw 2
starszy analityk     podoficer starszy     30A28    30C21
analityk             podoficer                        30A28    30C21
podoficer sztabowy   podoficer             54B21    54B22
podoficer            sztabowy podoficer    54C21    99Z99

Kwalifikacje preferowane od kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej oraz służby w ramach NSR w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego.
Starszy analityk/analityk 30A28130C21
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie - posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - technik geodeta.
2) Studia wyższe na kierunku rozpoznanie obrazowe lub teledetekcja lub fotogrametria tub geodezja I kartografia lub rozpoznanie,
3) Szkolenia z zakresu rozpoznania obrazowego, teledetekcji, GIS.
Umiejętności:
1) Znajomość informatycznych systemów baz danych oraz systemów informacji geoprzestrzennych GIS.
2) Znajomość zasad teledetekcji i fotogrametrii.
3) Analiza I interpretacja rozpoznawczych danych obrazowych.
4) Znajomość technicznych środków rozpoznania obrazowego i zasad ich działania.
5) Posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi.
Kierownik kancelarii 29A21
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie.
2) Kurs specjalistyczny dla personelu kancelarii kryptograficznej.
Umiejętności:
1) Znajomość przepisów dotyczących organizacji oraz funkcjonowania kancelarii kryptograficznych.
2) Obsługa urządzeń i narzędzi kryptograficznych.
3) Posługiwania się przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych
- międzynarodowych.
Podoficer sztabowy 54821154822
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie.
2) Kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia uzupełnienia pokojowego.
Umiejętności:
1) Znajomość przepisów dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
2) Obsługa urządzeń i narzędzi informatycznych.
Podoficer sztabowy 54021 199Z99
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie.
2) Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania kryzysowego.
Umiejętności:
1) Znajomość przepisów i procedur w zakresie systemu zarządzania kryzysowego.
2) Znajomość przepisów z obszaru działalności operacyjnej.
3) Obsługa urządzeń i narzędzi informatycznych.TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ NSR W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4115 GLIWICE NA 2017 ROK. 44-121 Gliwice ul gen. Andersa 47
7 i 28 CZERWIEC 2017 (środa) godz.8.00
6 i 27 WRZESIEŃ 2017 (środa) godz.8.00
4 i 25 PAŹDZIERNIK 2017 (środa) godz.8.00
8 i 29 LISTOPAD 2017 (środa) godz.8.00
6 i 13 GRUDŻIEŃ 2017 (środa) godz.8.00


JW. Nr 2901 Szczecin Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

NAZWA STANOWISKA STE Nr SW1 Nr SW2
KIEROWCA szer /st.szer. 38T65  
KIEROWCA OBSŁUGA szer /st.szer. 38T65 38B74
KIEROWCA OPERATOR szer /st.szer. 38T64 38C62
KIEROWCA OPERATOR szer /st.szer. 38T64 38B70
MŁODSZY ELEKTROMECHANIK SZER./ST. SZER. 38T72  
MŁODSZY KIEROWCA szer /st.szer. 38T64  
MŁODSZY KIEROWCA OBSŁUGA szer /st.szer. 38T64 34C61
MŁODSZY KIEROWCA OBSŁUGA SZER/ST. SZER. 38T64 34864
MŁODSZY KIEROWCA RADIOTELEFONISTA szer /st.szer. 38T64 28865
MŁODSZY OPERATOR szer /st.szer. 34A74  
MŁODSZY OPERATOR szer /st.szer. 38D67  
MŁODSZY OPERATOR POMOCNIK KIEROWCY szer /st.szer. 34A71 38T64
MŁODSZY PONTONIER szer /st.szer. 34B64  
MŁODSZY RADIOTELEFONISTA ZWIADOWCA szer /st.szer. 28B72 34A63
MŁODSZY SAPER szer /st.szer. 34A62  
ZWIADOWCA MŁODSZY NUREK SZER./ST. SZER. 34A63 24F61


Kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę
w godz. 08.00-12.00
(stawiennictwo na godz. 8.00).
Kierowani na kwalifikacje powinni spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, oraz posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych w tabeli.

JW Nr 4724 w Krakowie NIL prowadzi nabor do zawodowej  służby wojskowej w korpusie podoficerskim.
Informacje o terminach kwalifikacji i wolnych stanowiskach w JW 4724 można uzyskać pod nr telefonu 261-132-505 lub w  WKU w Białej Podlaskiej pod nr tel. 261 182 421, 261 182 423 lub osobiście pok. 20, 21.

15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku:
- potrzeby 45 kierowców i działonowych T-72 i kierowców GTO;
- terminy kwalifikacji —2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca;
- kontakt - tel. 261-335-255


11 Pułk Artylerii w Węgorzewie:
- potrzeby dotyczą grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej oraz grupy osobowej eksploatacji systemów łączności;
- terminy kwalifikacji — każda środa;
- kontakt - tel. 261 -337-1 32


 

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdap od dnia 11.01.2016 r. prowadzi nabór do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych. KWALIFIKACJE SĄ PROWADZONE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK AŻ DO ODWOŁANIA początek każdorazowo o godz. 10.00 na terenie JW. 4808 przy ni. Partyzantów 33

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI
1. obywatelstwo polskie,
2. wiek — poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi)
3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)
6. niekaralność,
7. dobry stan zdrowia.

KANDYDACI MAJĄ MIEĆ ZE SOBĄ:
1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2. strój sportowy,
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa „prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4. zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych
5. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).

KRYTERIA NABORU
1. rozmowa kwalifikacyjna,
2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW WEDŁUG NASZYCH POTRZEB!

Telefon kontaktowy: 261-336-244;

UWAGA!!!
BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie poszukuje kandydatów do uzupełnienia nw. wakujących stanowisk służbowych:
1. Główny Księgowy - Szef Finansów: STE: mjr, SW: 50A01
2. Zastępca Głównego Księgowego: STE: por/kpt., SW: 50A01
3. Kierownik Ambulatorium: STE: por/kpt., SW:40A01
JW. 1749 w Szczecinie prowadzi kwalifikacje w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania. Na przedmiotowe kwalifikacje należy kierować:
— żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
— żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania.4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku prowadzi kwalifikacje w każdy wtorek i piątek tygodnia.

STANOWISKO SW I SW II
INSTRUKTOR  52A21 99Z99
OPERATOR ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH - DOWÓDCA OBSŁUGI 52B25 99Z99
STARSZY TECHNIK  28D33  28D34
PODOFICER SZTABOWY  54B21  99Z99
INSTRUKTOR  36A21  
DOWÓDCA OBSŁUGI  32B24  
STARSZY TECHNIK  32G24  
DOWÓDCA OBSŁUGI  22G24  22G25
PODOFICER SZTABOWY  28B24  28D21
INSTRUKTOR  34A21  
TECHNIK POD000ZIAŁU  38T32  
DOWÓDCA OBSŁUGI - DOWÓOCA WOZU DOWODZENIA  28B38  32A21
KIEROWCA - ELEKTROMECHANIK  20B72  32B71
KIEROWCA - MECHANIK  38T64  38T75
KIEROWCA - ŚLUSARZ  38T64  38T81
MECHANIK  38T75  
KIEROWCA  38T64  
KIEROWCA - ŚLUSARZ  36T64  38T81
KIEROWCA - ELEKFROMECHANIK  38T64  28T68
MECHANIK  32T64  
KIEROWCA - SPAWACZ  38T64  38T84
MECHANIK  38T74  
BLACHARZ - SPAWACZ  38T71  38T84
ŚLUSARZ  38T81  
MECHANIK-SPAWACZ  38T74 38T84
KIEROWCA - OPERATOR  38T64  38B70


WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 100 BATLIONIE ŁĄCZNOŚCI w Wałczu
1. Dowódca Aparatowni - podoficer (sierżist.sierż./mł.chor.) - SW: 28833 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE;
2. Dowódca Radiostacji - podoficer (sierż.Ist.sierż./mł.chor.) -. SW: 28826 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa POUFNE;
3. Dowódca Terminala - podoficer (sierż./st.sierż./mł.chor.) - SW: 28834 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE;
4. Technik Terminala Satelitarnego . podoficer (sierż./st.sierż./mł.chor.) - SW: 28B34 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE;
5. Technik Aparatowni Diagnostyczno-Remontowej (ADR) - podoficer (sierż./st.sierżimł.chor.) - SW: 28T24 Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa POUFNE;
6. Kierowca kat. C÷E — szer Jst.szer. — SW: 38T65;

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 104 BATLIONIE LOGISTYCZNYM w Wałczu
1. Dowódca Zespołu - Lekarz — por.Ikpt. - SW: 40A01;
2. Lekarz — ppor./por. — SW: 40B01;

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 102 BATALIONIE OCHRONY W BIELKOWIE
1. Kierownik Grupy— podoficer starszy (chor./st.chor./st.chor.szt.) —SW: 28B21199Z99;
2. Podoficer (sierż .1 st sierż. mŁchor):
1) Kierownik Kancelarii — SW: 54D21/54D24;
2) Podoficer Sztabowy — SW: 54B21199Z99;
3) Podoficer Sztabowy — SW: 30C21;
4) Podoficer Sztabowy — SW: 28D21/28D24;
5) Instruktor— SW: 20B21;
6) Instruktor— SW: 36A21;
7) Podoficer Sztabowy — SW: 38A21;
8) Podoficer Sztabowy — SW: 38T29;
9) Technik Kompanii — 38T32;
10) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Drużyny — SW: 30A21;
11) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Obsługi — SW: 32A23;
12) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Drużyny — SW: 32B25;
13) Technik Kompanii — SW: 38T21;
14) Dowódca Drużyny Remontowej — Kierownik Warsztatu — SW: 38T32;
15) Dowódca Drużyny Remontowej — Kierownik Warsztatu — SW: 32T25138T34;
3. Podoficer młodszy ( kpr./st.kpr.Iplut):
1) Kancelista —SW: 54D24/38T26;
2) Kancelista — SW: 54D24/99Z99;
3) Dowódca Drużyny — SW: 34A27;
4) Dowódca Wozu Dowodzenia — 28B38;
5) Dowódca Obsługi — SW: 32A23;
6) Dowódca Drużyny — SW: 32B25;
7) Dowódca Obsługi — Dowódca Drużyny — SW: 36A23;
8) Ratownik Medyczny — SW: 401121;
4. Kierowca Kołowego Transportera Opancerzonego — szer./st.szer. — SW: 20B72;
5. Kierowca kat. C - szer./st.szer. — SW: 38T64;
6. Kierowca kat. C”-E - szer./st.szer. — SW: 30T65;

         


10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że prowadzi kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje do 10 Brygady Logistycznej w Opolu przy ul. Domańskiego 68, które odbywać się będą w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.00 (Zaplanowane kwalifikacje w miesiącu sierpniu nie odbędą sie). Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.
Kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą:
- książeczkę wojskową,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej,
- prawo jazdy,
- zaświadczenie o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego),
- ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych,
- dowód osobisty.
Zgodnie z wytycznymi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w podległych jednostkach wojskowych na rok 2015 — 2016, preferowani będą kandydaci, którzy są żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych.  W JW Nr 3841 w Rzeszowie ul. Lwowska 5 (1 batalion strzelców podhalańskich) poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:
DOWÓDCA PLUTONU, SW: 20-B-01, STE: PPOR./POR.
DOWÓDCA PLUTONU, SW: 30-A-01, STE: PPOR./POR.
DOWÓDCA DRUŻYNY, SW: 20-B-23, STE: PODOFICER
PODOFICER SZTABOWY, SW: 28-B-21, STE: PODOFICERJednostki Wojskowej Nr 2414 w Warszawie  posiada wolne stanowiska slużbowe w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych:
- podoficerów:
Podoficer specjalista specjalność 20821
Komendant ochrony - specjalność 20821
Młodszy podoficer specjalista -specjalność 38A22
Młodny podoficer specjalista - specjalność 28821 - STE:
Dowódca plutonu — specjalność 38A21
Dowódca plutonu — specjalność 34A27
Dowódca aparatowni specjalność 29A21, 28B32
Dowódca aparatowni — specjalność 29A21, 28B32
- szeregowi:
Operator kierowca— specjalność 34A71, 38T64
st. szer.(obsługa koparki jednoczerpakowej wraz z uprawnieniami kierowcy kat. C.)
Mechanik (Rusznikarz)— specjalność 38T83
autor: mjr Krzysztof WOŹNIAK