Strona Główna BIP Strona Główna
Praca w wojsku
 
W 6 batalionie dowodzenia  w Krakowie przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
- 15, 29 stycznia 2019 r.;
- 12, 26 lutego 2019 r.;
- 12, 26 marca 2019r.;
- 9, 30 kwietnia 2019 r.;
- 14, 28 maja 2019 r.;
- 11, 25 czerwca 2019 r.;
- 3, 17 września 2019 r.;
- 8, 22 października 2019 r.;
- 5, 19 listopada 2019 r;
- 3, 17 grudnia 2019 r.
 

 
W dniu 12.12.2018 r. o godz. 08.00 w JW 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na potrzeby JW. 4055 w korpusie: oficerskim, podoficerskim (O STE: SIERŻ./ST.SIERż./MŁ.CHOR) oraz szeregowych (preferowana SW: 38T64 I 38T65).
Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub Terytorialną Służbę Wojskową — bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
- przybory do pisania.
 TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SLUŻBYWOJSKOWEJ W JW 4116 GLIWICE NA 2019 ROK 44-121 Gliwice ul gen, Andersa 47
16 i 23 STYCZEN 2019 (środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
13 i 2O LUTY 20I9 środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
13 i 20 MARZEC 2019 środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
1O i 17 KWIECIEN 2OI9 środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
15 i 22 MAJ 2O19 środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
12 i 19 CZERWIEC 2019 środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
11 i 18 WRZESIEŃ 2019 środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
16 i 23 PAŹDZIERNIK 2019 środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
13 i 20 LISTOPAD 2019 środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
4 i 11 GRUDZIEN 2019 środa) godz 8:00 44-121 Gliwice ul gen Andersa 47
 JW Nr 4808 w Gołdapi  prorowadzi kwa1ifiokcje sdo  służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych.
KWALIIKACJE SĄ PROWADZONE W KAZDY PONIEDZIAŁEK o godz. 10.00 W DWÓCH GARNIZONAONACH:
W GARNZONIE GOŁDAP przy ul. Partyzantów 33
W GARNIONIE ELBLĄG przy ul Kwiatkowskiego 15

Telefony konaktowe
Garnizon Gołdap — 261-336-244.
Garnizon Elbląg—261-313-216.

 
W JW Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniach 04 oraz 18.12.201 Br. od godz. 08.00.
Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF:
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna po uzyskaniu średniej oceny z WF pozytywnej. lub przedstawienia zaświadczenia o zdanym egzaminie w innej JW. (nie starsze niż 6 miesięcy)
 

 
W JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim najbliższe kwalifikacje planowane są w dniach:
- 30 listopada 2018 roku;
- 7 grudnia 2018 roku;
- 14 grudnia 2018 roku;
- 21 grudnia 2018 roku.
Termin stawiennictwa w w/w dniach o godzinie 8.30 w Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.W JW Nr 3411 w Grójcu informuję że w I Ośrodku Radioelektronicznym istnieje potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych.
Najbliższe terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej to 20.11.2018 r. oraz 04 i 19.12.2018 r.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został przedstawiciel sekcji personalnej I ORel.:
por. Wojciech RYCZAJ tel. 261-513-461
st. chor. sztab. Dariusz MALISZEWSKI tel.261-513-441.W JW 4393 prowadzone są w każdy wtorek oprócz dni ustawowo wolnych od godz. 09.00  kwalifikacje.
Kandydaci powinni posiadać ze sobą:
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do zaliczania egzaminu sprawności fizycznej;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył);
- dokumenty potwierdzające ukończone szkoły, kursy, szkolenia;
- dowód osobisty;
- prawo jazdy;
- książeczkę wojskową;
- strój sportowy.
 

JW Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby
wojskowej w dniu 07.11.2018r. od godz. 0800.
Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF:
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna po uzyskaniu średniej oceny z WF pozytywnej, lub przedstawienia zaświadczenia o zdanym egzaminie w innej JW. ( nie starsze niż 6 miesięcy)
 


W dniu 21 listopada 2018 r. w JW Nr 3248 w Dęblinie, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.
W związku z planowanymi zmianami organizacyjno — etatowymi w batalionie, preferowani są kandydaci posiadający prawo jazdy kategorii „C”.
Dodatkowo informuję, że kwalifikacje rozpoczynają się o godz. 8.00.
Kandydaci zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości,
- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia (zwłaszcza prawo jazdy) oraz potwierdzający posiadane wykształcenie,
- strój sportowy (w tym obuwie sportowe halowe),
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego na dzień kwalifikacji.
- kopia dokumentów potwierdzających przebieg służby wojskowej (tj. zaświadczenie z ćwiczeń rotacyjnych, szkolenia NSR, potwierdzających odbycie służby przygotowawczej, itp.).
 
 
15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych:
- oficerów o Stopniach wojskowych: POR,,KPT.MJR.,
- podoficerów o stopniach wojskowych:
KPR., ST. KPR., PLUT., SIERZ., ST. ŚIERŻ., MŁ CHOR.,CHOR. „ST,CHOR.,
- szeregowych o stopniach wójskowych: SZEFt, ST. SZER.,
dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, oraz osób, o których mowa w art. I 7a ust. I ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
W zwqzku z powyższym w dniu 27.11,2016 r. od QodZ, 08.00 zostaną przeprowadzone w brygadzie kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w korpusach.
PostęDowanie obejmować będzie:
- rozmowę indywidualną,
- rozmowę z psychologiem,
- analizę dokumentów personalnych,
- sprawdźian z wychowania fizycznego (szczegóły w załączniku).

 
W dniu 25.10.2018 r. o godz. 08.00 w JW 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do za7odowej służby wojskowej na potrzeby JW. 4055 w korpusie: oficerskim, podoficerskim (O STE: SIERŻ./ST.SIERŻ./MŁ.CHOR) oraz szeregowych (preferowana SW: 38T64 I 38T65).
Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub Terytorialną Służbę Wojskową — bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego; przybory do pisania.JW Nr 4009 w Krakowie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia zmieniono termin kwalifikacji dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:
- z dnia 6 listopada 2018 r. na dzień 13 listopada 2018 r.
Jednocześnie informuję, że pozostały poniższy termin kwalifikacji w 2018 roku pozostaje bez zmian:
-4 grudnia 2018 r.
W dniu 29.10.2018 r., o godz. 8:00, w 3 kompanii regulacji ruchu (JW 5077, ul .Sandomierska 20, 37-400 Nisko), odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej na n/wym. stanowiska służbowe:
NAZWA STANOWiSKA         SW
CELOWNICZY    REGULUJĄCY    20B77    38C63
REGULUJĄCY    -        38C63    -
DOWÓDCA PLUTONU    -    3    8C01    -
KIEROWCA    ELEKTROMECHANIK    38T62    28B70
CELOWNICZY    REGULUJĄCY    20978    38C63
REGULUJĄCY    KIEROWCA    38C63    38T62
KIEROWCA    ELEKTROMECHANIK    38T65    34T64
REGULUJĄCY    RADIOTELEFONISTA38C63    28B65
KIEROWCA    -        38T65    .
KIEROWCA    OPERATOR    38T65    38B70

 
W JW Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 22.10.201 Br. od godz. 08.00.
Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą:
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF
• rozmowa kwalifikacyjna po uzyskaniu średniej oceny z WF pozytywnej. lub przedstawienia zaświadczenia o zdanym egzaminie w innej JW. (nie starsze niż 6 miesięcy)

JW 1523 w Inowrocławiu informuję, że w dniu 27.09.2018 r. od godziny 08.00 w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy — kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz szeregowych w grupie osobowej łączności.W dniu 04.10.2018 r. o godz. 08.00 w JW 4055 w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego 4 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie: oficerskim, podoficerskim (o STE: SIERŻ./ST. SIERŻ/MŁ CHOR) oraz szeregowych (w specjalności wojskowej 38T64 i 38T65).
Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub Terytorialną Służbę Wojskową (jeżeli terytorialna służba wojskowa pełniona była przez okres co najmniej 3 lat)— bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
- dowód osobisty (książeczka wojskowa);
- strój sportowy;
- przybory do pisania.

 
W dniach 26 - 27 września 2018 r. w Jednostce Wojskowej Nr 3248 w Dęblinie, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.
Jednbcześnie informuję, że w związku z planowanymi zmianami organizacyjno — etatowymi w batalionie, preferowani są kandydaci posiadający prawo jazdy kategorii „C”.
Dodatkowo informuję, że kwalifikacje rozpoczynają się o godz. 8.00.
Kandydaci zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości,
- kopie dolumentów potwierdzających uprawnienia (zwłaszcza prawo jazdy) oraz pohyierdzający posiadane wykształcenie,
- strój sportwy (w tym obuwie sportowe halowe),
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego na dzień kwaifikacji.
- kopia dokumentów potwierdzających przebieg służby wojskowej (tj. zaświadczenie z ćwiczeń rotacyjnych, szkolenia NSR, potwierdzających odbycie służby przygotowawczej, itp.).W dniu 25.09.2018 r. o godz. 08:00 w 31. batalionie radiotechnicznym (ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej żołnierzy na stanowiska wymienione w załączniku Nr 1.
Ponadto informuję, że przedmiotowe stanowiska umiejscowione są w m. Wrocław, m. Poznań, m. Powidz, m. Łask oraz m. Bytom. W związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości (książeczka wojskowa) jak również dokument potwierdzający posiadanie specjalności wojskowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego oraz strój sportowy.
Do kontaktów roboczych z ramienia Jednostki Wojskowej 2748 zostali wyznaczeni: kpt. Tomasz NIEMYJSKI tel. 261-669-921 oraz st. sierż. Krzysztof SOSNOWSKI tel. 261-669-969.

GARNIZON Wrocław
NAZWA KOMÓRKI I STANOWISKA SW UP
KANCELARIA TAJNA KIEROWNIK KANCELARII 54D24 99Z99 Podoficer
SEKCJA PERSONALNA PODOFICER SZTABOWY 54B21 99Z99 Podoficer
SEKCJA ROZPOZNAWCZA STARSZY PODOFICER SZTABOWY 30B21 Podoficer
SEKCJA OPERACYJNA OFICER 22G01 Podporucznik/Porucznik
SEKCJA OPERACYJNA PODOFICER SZTABOWY 22G21 Podoficer
SEKCJA LOGISTYKI OFICER 22G01 Podporucznik/Porucznik
SEKCJA DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI PODOFICER SZTABOWY 28D33 28D26 Podoficer
GRUPA ZARZĄDZ.BEZPIECZEŃSTWEM ŁĄCZN. I INFORMAT. PODOFICER SZTABOWY 29A21 Podoficer
KANCELARIA KRYPTO KANCELISTA MATERIAŁÓW KRYPTOGRAFICZNYCH 29A21 Podoficer
ZESPÓŁ INŻYNIER 22G01 28B03 Podporucznik/Porucznik
ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO SZEF ZESPOŁU 4OA01 Porucznik/Kapitan
KOMPANIA LOGISTYCZNA INŻYNIER 22GD3 PodporucznIk/Porucznik
KOMPANIA LOGISTYCZNA TECHNIK PODODDZIAŁU 22G21 Podoficer
OBSŁUGA RADIOSTACJI DOWÓDCA RADIOSTACJI 28B26 Podoficer
OBSŁUGA RADIOSTACJI DOWÓDCA RADIOSTACJI 28B26 Podoficer
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ STARSZY OPERATOR KIEROWCA Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ OPERATOR ELEKTROMECHANIK Szeregowy/Starszy szeregowy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ MŁODSZY INŻYNIER 22G03 PodporucznIk/PorucznIk
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ SAMODZIELNY OPERATOR KIEROWCA 23 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ MŁODSZY INŻYNIER 22G03 Podporucznik/Porucznik
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ MŁODSZY TECHNIK 22G24 22G23 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ SAMODZIELNY OPERATOR 22G24 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ MŁODSZY TECHNIK 22G24 Podoficer młodszy
OBSŁUGA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI DOWÓDCA APARATOWNI 28B33 Podoficer
OBSŁUGA SYSTEMU STARSZY TECHNIK 22G25 Podoficer

GARNIZON Poznań
KOMPANIA RADIOTECHNICZNA INŻYNIER 22G03 PodporucznIk/PorucznIk
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ STARSZY OPERATOR ELEKTROMECHANIK 22G24 22G23 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ SAMODZIELNY OPERATOR KIEROWCA 22G24 38T27 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ STARSZY OPERATOR KIEROWCA 22G24 38T27 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ MŁODSZY TECHNIK 22G24 22G23 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ STARSZY OPERATOR 22G24 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ STARSZY TECHNIK 22G24 38T27 Podoficer
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ TECHNIK 22G24 22G23 Podoficer młodszy
OBSŁUGA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI STARSZY OPERATOR 28B33 Podoficer młodszy
OBSŁUGA RADIOSTACJI DoWÓDCA RADIOSTACJI 28B26 Podoficer
DRUŻYNA ZABEZPIECZENIA KIEROWCA 38T68 Podporucznik/Porucznik

GARNIZON Powidz
KOMPANIA RADIOTECHNICZNA SZEF KOMPANII 38A21 99Z99 Podoficer starszy
KANCELARIA KRYPTO KIEROWNIK KANCELARII KRYPTOGRAFICZNEJ 29A21 Podoficer
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ DOWÓDCA STACJI 22G24 Podoficer starszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ MŁODSZYTECHNIK 22G24 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ TECHNIK 22G24 22G23 Podoficer
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ SAMODZIELNY OPERATOR 22G24 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ STARSZY TECHNIK 22G24 38T27 Podoficer
OBSŁUGA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI DOWÓDCA APARATOWNI 22B33 Podoficer
PLUTON DOWODZENIA DOWÓDCA PLUTONU 28B21 Podoficer starszy
OBSŁUGA SYSTEMU TECHNIK 22G25 Podoficer młodszy

GARNIZON Łask
OBSŁUGA SYSTEMU TECHNIK 22G25 Podoficer młodszy
OBSŁUGA SYSTEMU TECHNIK 22G25 Podoficer młodszy
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ TECHNIK 22G24 22G23 Podoficer
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ SAMODZIELNY OPERATOR 22G24 Podoficer młodszy
GRUPA ŁĄCZNOŚCI MŁODSZY TECHNIK 28B21 Podoficer młodszy

GARNIZON Bytom
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ TECHNIK 22G24 38T27 Podoficer
OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNEJ MŁODSZY TECHNIK 22G24 22G23 Podoficer młodszy
OBSŁUGA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI DOWÓDCA APARATOWNI 28B33 Podoficer
PLUTON DOWODZENIA DOWÓDCA PLUTONU 28B21 Podoficer starszy
OBSŁUGA SYSTEMU MŁODSZY TECHNIK 22G25 Podoficer młodszy
PLUTON LOGISTYCZNY DOWÓDCA PLUTONU 38A21 Podoficer starszy
 

 
JW Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim  informuję że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 07 i 21 września 2018 r.
Termin stawiennictwa 10 września oraz 21 września 2018 roku o godz. 8.30 w Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72. Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.
 


Dowódca JW. 3854 Świnoujście informuję, że w 12. Dywizjonie Trałowców istnieją wolne stanowiska, na które można powołać chętnych do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy korpusu szeregowych. Jednocześnie informuję że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i NSR Jdbywają się w każdy wtorek miesiąca o godzinie 10.00. W przypadku braku właściwej SW. pod uwagę będą brane kwalifikacje cywilne odpowiadające danej specjalności:
— kucharz okrętowy 4 stanowiska — SW: 38B62;
— miner 1 stanowisko — SW: 24C64;
— sygnalista 6 stanowisk — SW: 24B62;
— motorzysta 3 stanowiska — SW: 24T62;
— elektryk 4 stanowiska — SW: 24T69.


JW Nr 4055 w Hrubieszowie informuję że w dniu 06.09.2018 r. o godz. 08.00 w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego 4 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby
wojskowej w korpusie: oficerskim, podolicerskim (o STE: SIERŻ/ST. SIERŻ/ MŁ CHOR) oraz szeregowych.
Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą — bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
- dowód osobisty (książeczka wojskowa);
- strój sportowy;
- przybory do pisania.
 


JW Nr 1230 w Warszawie Wesołej
uI. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej wdniach 11.09.2018r. oraz 18.09.2018r. od godz. 08.00.
Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową łub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF
• rozmowa kwalifikacyjna po uzyskaniu średniej oceny z WF co najmniej 4.0.
Informacje można uzyskać: 
Dowódca JW. Nr 3411 Grójec informuję, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i do NSR to 28.08.2018 r.
 Dowódca JW. Nr 1551 w  Sieradzu informuję, że 15 Bryijada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych:
- oficerów o stopniach wojskowych: POR., KPT.
- podoficerów o stopniach wojskorych: KPR., ST. KPR., PLUT., SIERŻ.,ST. SIERŻ., MŁ. CHOR.,
- szeregowych o stopniach wojskowych: SZER., ST. SZER.,
dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, oraz osób, o których mowa w art. 17a usŁ 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 2ołnierzy zawodowych.
W związku z powyższym w dniu 26.09.2018 r. od godz. 08.00 zostaną przeprowadzone w brygadzie kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w korpusach.
Informuję również, że we wskazanym terminie przeprowadzone będą także kwalifikacje kandydatów do pełnienia słu2by na stanowiskach przeznaczonych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
JW w Krakowie Nr 4009 LISTA POTRZEB (WAKATÓW) -6 batalion dowodzenia (stan na dzień 3 sierpnia 2018 r.)
INSTRUKTOR
PODOFICER SZTABOWY —
MLODSZY OFICER
INSTRUKTOR
ZASTĘPCA KIEROWNIKA KANCELARII
TECHNIK PODODDZIAŁU
DOWÓDCA OBSŁUGI
STARSZY TECHNIK
DOWÓDCA APARATOWNI
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - DOWÓDCA DRUŻYNY
DOWÓDCA STACJI
TECHNIK PODODDZIAŁU
DOWÓDCA OBSŁUGI RADIOSTACJI
STARSZY TECHNIK
DOWÓDCA APARATOWNI
TECHNIK PODODDZIAŁU
ZASTĘPCA OOWÓDCY PLUTONU - DOWÓDCA DRUŻYNY
STARSZY NUREK
DOWÓDCA OBSŁUGI - INSTRUKTOR
INSTRUKTOR -
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - DOWÓDCA DZIAŁONU
TECHNIK PODODDZIAŁU
DOWÓDCA DRUZYNY REMONTOWEJ - KIEROWNIK WARSZTATU
OOWODCA SEKCJI - DOWOOCA GRUPY EWAKUACJI MEDYCZNEJ

 
JW 4115 w Gliwicach posiada następuj; ce wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.
NAZWA KOMÓRKOISTANOWISKA SW1 SW2 U KLAUZULA
SAPER 3A62 O/1 NIEWYMAGANE
STRZELEC — REGULUJĄCY 20C63 38C63 0/1 NIEWYMAGANE
KIEROWCA - OBSŁUGA 3T65 34061 0/1 NIEWYMAGANE
OPERATOR 20D65 0/1 POUFNE
KIEROWCA 3T64 0/1 NIEWYMAGANE
CELOWNICZY 2CB81 0/1 NIEWYMAGANE
OPERATOR 20D65 0/1 POUFNE
STRZELEC OBSŁUGA 2C063 0/10 NIEWYMAGANE
OBSŁUGA 20D64 0/1 NIEWYMAGANE
JW w Krakowie Nr 4686 potrzeby (wakaty) w zakresie powołania kandydatów da zawodowej służby wojs
wej oraz NSR.
SZEF ZESPOŁU
MŁODSZY OFICER
SZEF KOMPANII
DOWÓDCA PLUTONU
KIEROWCA
KIEROWCA
SZEF KOMPANII
DOWÓDCA SEKCJI
DOWÓDCA PLUTONU
W 6 batalion logistycznym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i  Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 12 wrzesień 2018 r.;
- 10 październik 2018 r.;
- 07 listopad 2018 r.;
- 12 grudzień 2018 r. 
W JW Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się w dniu 06.08 i 21.08.2018r. od godz. 08.00 kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz w korpusie szeregowych zawodowych.
Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.
JW 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję,prowadzi kwalifikacje do 5 pinż Szczecin — Podjuchy ul. Metalowa 39, Iktóre odbywają się w każdą środę w godz. 08-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje
prowadzone są w dniach 01.08.20181 r., 08.08.2018 r., 22.08.2018 r. oraz 29.08.2018 r.
Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawoowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11 .09.2003r. o służbie wbjskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikajĄce ze specjalności wojskowych wymienionych powyżej;
- życiorys /CV/;
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.
 

W dniu 16 lipca 2018 r. w JW Nr 3248 w Dęblinie, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Kwalifikacje rozpoczynają się o godz. 8.00.
Kandydaci zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji,
- strój sportowy (w tym obuwie sportowe halowe),
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego.
WYKAZ stanowisk służbowych w korpusie oficerów
PODPORUCZNIK /PORUCZNIK  34A03 24F01 NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE
PODPORUCZNIK /PORUCZNIK 34C02
PODPORUCZNIK /PORUCZNIK 34C02
PODPORUCZNIK / PORUCZNIK 34B01
 


Stanowisk służbowych w korpusie podoficerów
PODOFICER 5/6/7 34A28 24F21 NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE
PODOFICER 5/6/7 38T32
PODOFICER 5/6/7 34T23 38T27 KIEROWCA KAT. C+E
PODOFICER 5/6/7 34C24
PODOFICER 5/6/7 38T32 34B25
PODOFICER 5/6/7 34T23
PODOFICER 5/6/7 34B23 34B24JW Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim Nr 2513/18 z dnia 10.07.2018r. informuję że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 03 i 31 sierpnia 2018 r.
Termin stawiennictwa 03 sierpnia oraz 31 sierpnia 2018 roku o godz. 8.30 w Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72. Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.

JW Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 06 lipca 2018 r.
Termin stawiennictwa 06 lipca 2018 roku o godz. 8.30 w Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze
 


JW Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 27.06.2018r. od godz. 08.00.
Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna po uzyskaniu średniej oceny z WF co najmniej 4,0.
 

JW 1156 w Poznaniu prowadzi nabór w korpusie oficerów zawodowych w strukturach służby inżynieryjno- lotniczej.
Minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
wykształcenie wyższe techniczne i tytuł magistra (preferowani absolwenci
Politechnik);
- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum 2,2,2,2 wg. STANAG 6001
- stopień wojskowy: ppor., por., kpt.
Jednostka wojskowa posiada również stanowiska służbowe w zakresie łączności i
informatyki, infrastruktury oraz logistyki — wymagania jak wyżej.
W pierwszej kolejności preferowani są żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową
w strukturach służby inżynieryjno — lotniczej.
Termin kwalifikacji 18.06.2018 r., 25.06.2018 r., 02.07.2018 r.
 

 
15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych:
- oficerów o STE: POR/KPT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej,
- podoficerów o stopniach wojskowych: SIERŻ., ST.SIERŻ., MŁCHOR. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej,
oraz osób, o których mowa w art. 17a ust.1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
W związku z powyższym w dniu 15.06.2018 r. od godz. 08.00 zostaną przeprowadzone w brygadzie kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach przeznaczonych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w w/w korpusach.


 
W dniu 29.05.2018 r. o godz. 08.00 w JW 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na potrzeby JW. 4055 w korpusie: oficerskim, podoficerskim (O STE: SIERŻ.IST.SIERŻ.IMŁ.CHOR) oraz szeregowych (w specjalności wojskowej 38T64 i 38T65).
Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub Terytorialną Służbę Wojskową — bez konieczności odbycia ćwiczeń
rotacyjnych.
Kandydaci pówinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
- przybory do pisania.

 
W JW Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się w dniu 18.05.2017r. oraz 04.06.2018 r. od godz.08.00 kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie
oficerów młodszych, podoficerów oraz w korpusie szeregowych
zawodowych.
Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.W JW w Białobrzegach w dniu 06.07.2018 r. odbędą się kwalifikacje na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych oraz dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów i podoficerów.JW 4115 w Gliwicach  posiada następujące wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.
OPERATOR 20D65
OPERATOR 34T64
 


JW Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 11 i 25 maja 2018 r.
Termin stawiennictwa: 11 i 25 maja 2018 roku o godz. 8.30 w Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72, Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.W JW 4495 w Krakowie występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
— CELOWNICZY, SW: 20B81 — obsługa moździerza lekkiego
— CELOWNICZY, SW: 20B78 — obsługa RPG
— KIEROWCA — KUCHARZ, SW: 38T64/38861
— MECHANIK — RUSZNIKARZ — SW: 38T83
— KIEROWCA OPERATOR — 38T64/38870 —
Termin najbliższych kwalifikacji to 08 maja 2018r.JW w Gliwicach 4115 z dnia 23.04.2018 r. posiada następujące wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.
OPERATOR 20D65
OPERATOR 34T64W 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
- O8 i 22 maj 2018 r;
- 19 czerwiec 2018 r;
- 11 i 25 wrzesień 2018r.;
- 09 październik 2018 r.;
- 13 listopad 2018 r.,
- 11 grudzień 2018 r.
STANOWISKO
CEOWNICZY 20B81
OPERATOR 20D65
KIEROWCA OPERATOR 38T64 38B70
KIEROWCA KUCHARZ 38T64 38B61
MECHANiK 38T83W 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu istnieją stanowiska .
Najbliższy termin kwalifikacji do awodowej służby wojskowej i do NSR to 08.05.2018 r.

STANOWISKA PRZEZNACZONE DLA ZOŁNIERZY ZAWODOWYCH
NAZWA STANOWISK
STARSZY P0D0FICER SZTABOWY  30621 5/6/7
SZEF SEKCJI 28601 54603 148
SZEF ZESPOŁU 28601 54603 12A/13A
PODOFICER SZTABOWY 54C21 516/7
DOWÓDCA KOMPANI 22G01 28801 12A/13
KIEROWCA 38T65 38T75 0/1
DOWÓDCA PLUTONU 38A21 8/9/10
DOWÓDCA KOMPANI 38A01 12A/13
DOWÓDCA STACJI 22G24 2/3/4
STARSZY TECHNIK -KIEROWCA 30B25 38T26 5/6/7
MŁODSZY NASŁUCHOWIEC 30B62  0/1
OPERATOR 28866  0/1
DOWÓDCA KOMPANI 30603 30B01 12PJ13
TECHNIK - STARSZY RADIOOPERATOR 30T25 28831 5/6/7
STARSZY OPERATOR- KIEROWCA 3DB26 38T27 2/3/4
KIEROWCA - ELEKTOMECHANIK 38T64 28870 0/1
KIEROWCA 38T64 0/1
DOWÓDCA STANOWISKA DOWODZENIA 30801 0/1
NASŁUCHOWIEC 30862 0/lW dniu 19 kwietnia 2018 r. w JW Nr 3248 w Dęblinie, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na niżej wymienione stanowiska służbowe.
Kwalifikacje rozpoczynają się o godz. 8.00.
Kandydaci zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji,
- strój sportowy (w tym obuwie sportowe halowe),
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.
nazwa stanowiska SW1 SW2 KO wymagane uprawnienia
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - KIEROWNIK NURKOWANIA 34A28 24F21 PDF uprawnienia nurka
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU 34T23 PDF
TECHNIK KOMPANII 38T32 PDF
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU 34T23 38T27 PDF kat. CE
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU 34C24 PDF
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - STARSZY MECHANIK 38T32 34825 PDF
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU 34T23 PDF
TECHNIK KOMPANII 38T32 PDF
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - DOWÓDCA DRUŻYNY 34823 34824 PDF
DOWÓDCA DRUŻYNY - STARSZY KIEROWCA 34C26 38T27 PDF MŁ.
DOWÓDCA DRUŻYNY 38T26 PDF MŁ. kat. C
DOWÓDCA DRUŻYNY 38T26 PDF MŁ. kat. C
DOWÓDCA DRUŻYNY - STARSZY KIEROWCA 34C25 38T27 PDF MŁ. kat. CE
DOWÓDCA DRUŻYNY 34T22 PDF MŁ. 38T26 kat.C
DOWÓDCA DRUŻYNY 34C26 PDF MŁ. 38T26 PDF MŁ.
DOWÓDCA DRUŻYNY - STARSZY OPERATOR 38C23 kat. C
DOWÓDCA DRUŻYNY PDF MŁ. 34823
MECHANIK 34T61 38T76 SZER.
KIEROWCA - KUCHARZ 38T65 38861 SZER. kat. CE
KIEROWCA - OBSŁUGA 38T65 34C61 SZER. kat. CE
KIEROWCA 38T65 SZER. kat. CEW każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia 4
w m. Zagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Zarska, brama
środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie oficerów o STE: PPOR/POR.
• Korpus osobowy (28) — łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (B) — eksploatacja systemów łączności;
- Specjalność (Ol) — ogólna;
2) w korpusie podoficerów o STE: PODOFICER
• Korpus osobowy (28) — łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (B) — eksploatacja systemów łączności;
• Korpus osobowy (34) — inżynierii wojskowej;
• Grupa osobowa (A) — saperska;
- Specjalność (21) — ogólna;
• Korpus osobowy (38) — logistyki;
• Grupa osobowa (A) — ogólnologistyczna;
- Specjalność (21) - ogólna
• Grupa osobowa (B) — materiałowa;
- Specjalność (21) — gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;
(22) — gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
(23) — gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
(25) — gospodarka magazynowa środków bojowych; (26) — gospodarka magazynowa środków MPS; (27) — gospodarka i eksploatacja środków bojowych;
. Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (33) — eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki;
3) W korpusie szeregowych zawodowych:
S Korpus osobowy (38) — logistyki;
S Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (64) — kierowca kat, C;
(65) — kierowca kat. C÷E
Osoby zainteresowane służbą wojskową w I I batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwaUfikacji następujące dokumenty:
. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
. książeczkę wojskową; I dowód osobisty;
świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.
Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej; Etap II — kompletowanie niezbędnych dokumentów Etap III — rozmowa kwalifikacyjna.
Ponadto poniżej przedstawiam wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW. 4071:
STANOWISKO STE SWI 5W2 GU
INSTRUKTOR PODOFICER 54 F 22 516/7
INSTRUKTOR PODOFICER 34 A21 5/6/7
KIEROWCA ELEKTROMECHANiK SZEREGOWY 38 T 65 28B70 C/1 I
SZEF ZESPOŁU POR./KPT. 28  D 011 2A/1 3 I
DOWÓDCA OBSŁUGI PODOFICER 28 B 26 5/6/7 I
DOWÓDCA OBSŁUGI PODOFICER 28 B 26 5/6/7
DOWÓDCA PLUTONU PPOR/POR. 28 B Ol 11/12
DOWÓDCA PLUTONU PPOR/POR. 28 B Cl 11/12
DOWÓDCA OBSŁUGI PODOFICER 28 B B 33 5/6/7
DOWODCA DRUŻYNY-DOWÓDCA OBSŁUGI PODOFICER 28 I 25 28D29 5/6/7
KIEROWCA- ELEKTROMECHANIK SZEREGOWY 38 T 65 28B70 C/1 I
DOWÓDCA DRUŻYNY STARSZY ODBIORCA PODOFICER MŁODSZY 28 B 28 2/3/4
DOWÓDCA PLUTONU PPOR./POR. 20 B 01 11/12 I
REGULUJĄCY-RADIOTELE TELEFONiSTA SZEREGOWY 38C 63 28B65 C/1 I
DOWÓDCA DRUŻYNY- KIEROWNIK WARSZTATU PODOFICER 38 T 32 5/6/7 I
PIELĘGNIARKA MŁODSZY PODOFICER 40 G 212/3/4
RATOWNIK MEDYCZNY MŁODSZY PODOFiCER 40 H 21 2/3/4
Kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, prowadzone są w każdą środę w godz.  8.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 18.04.2018r., 25.04.2018r. oraz 09.05.2018r.  

Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych  powyżej;
- życiorys (CV);
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;W dn. 20.04.2018 r. w JW Nr 4539 w Białobrzegach odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na n/w stanowiska służbowe:

DOWÓDCA PLUTONU 28601 ppor/por.
MŁODSZY OFICER 28A03 ppor/por.
KIEROWCA T65 szer/st. szer.
Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 20 kwietnia 2018 r.
Termin stawiennictwa: 20 kwietnia 2018 roku o godz. 8.30 w JW 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.
JW Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 16.04.2018r. od godz. 08.00.
Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.W dniu 18.0.2018 r. o godz. 08.00 w JW 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na potrzeby JW. 4055
w korpusie: oficerskim, -podoficerskim (O - STE: SIERŻ./ST.SIERŻ.IMŁ.CHOR) - oraz szeregowych.
Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą —
bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych. -
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową); - -
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
=przybory.dopisania
W dniu 28.03.2018 r. o godz. 08.00 w JW 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na potrzeby JW.4055 w korpusie: oficerskim, -podoficerskim (O - STE: SIERŻ./ST.SIERŻ.IMŁ.CHOR) - oraz szeregowych.
Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą — bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową); - -
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
- przybory.dopisania

Informuję, że w JW Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 15.03.2018r. od godz. 08.00.
Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.
JW Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 16 oraz 30 marca 2018 r.
Termin stawiennictwa: 16 oraz 30 marca 2018 roku o godz. 8.30 w Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72. Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.
JW Nr 2234 w Białobrzegach Nr 267/18 z dnia 09.02.2018 r. informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w strukturze Dowództwa 16 Dywizi Zmechanizowanej w Białobrzegach.
sprawie zostali wyznaczeni:
- oficer sekcji personalnej - kpt. Paweł KAMIŃSKI (tel. 261-887-467),
- oficer sękcji personalnej - por. Damian OŻLAŃSKI (tel. 261-887-468).

W dniu 01.03.2018 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej żołnierzy posiadających powyższe specjalności wojskowe. Ponadto informuję, że stanowiska służbowe JW 2748 umiejscowione są w m. Poznań,
m. Powidz, m. Łask, m. Bytom. W związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości jak również dokument potwierdzający posiadanie ww. specjalności wojskowych oraz zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wysiłku fizycznego i strój sportowy.
— w korpusie oficerskim w specjalnościach: 52A01, 22G01, 40A01, 22G03;
— w korpusie podoficerskim w specjalnościach: 54D24, 54B21, 30B21, 22G21, 22G24, 29A21/28T28, 22B26, 28D33/28D26, 28B26, 28B23;
— w korpusie szeregowych w specjalnościach: 22G24138T27, 28B65, 28B61,
JW Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 23 lutego 2018 r.
Termin stawiennictwa: 23 lutego 2018 roku o godz. 8.30 w JW 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.
W każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, JW Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR./POR.
• Korpus osobowy (28) —łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (B) — eksploatacja systemów łączności;
- Specjalność (01) — ogólna;
Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie 5: 2; M: 2; C: 2; P: 2. 2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
• Korpus osobowy (28) — łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (B) — eksploatacja systemów łączności;
• Korpus osobowy (34) — inżynierii wojskowej;
• Grupa osobowa (A) — saperska;
- Specjalność (21) ogólna;
• Korpus osobowy (38) — logistyki;
• Grupa osobowa (A) ogólnologistyczna; Specjalność (21) - ogólna
• Grupa osobowa (B) — materiałowa;
- Specjalność (21) — gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;
(22) — gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
(23) e gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
(25) — gospodarka magazynowa środków bojowych;
(26) — gospodarka magazynowa środków MPS;
(27) — gospodarka i eksploatacja środków bojowych;
• Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (33) — eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki; 3) w korpusie szeregowych zawodowych:
• Korpus osobowy (38) — logistyki;
• Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (64) — kierowca kat. C; (65) — kierowca kat. Ci-E
Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.
Kwalifikacje są prowadzone w IIi etapach:
Etap I a sprawdzian sprawności fizycznej; Etap II — kompletowanie niezbędnych dokumentów Etap III — rozmowa kwalifikacyjna.
Jednocześnie zwracam, się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji na swojej stronie internetowej1
Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:
por. Janusz MAC, tel. 261 -688-360, st. sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261 -688-364.
Ponadto poniżej przedstawiam wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW. 4071:
NAZWASTANOWISKA STE: SW:1 SW:2 GU
SZEF SEKCJI POR./KPT.28B Ol 20B01 12A113A
INSTRUKTOR PODOFICER 34 A 21 5/6/7
KOMENDANT OCHRONY PODOFICER 20 B 21 99Z99 5/6/7
PODOFICERSZTABOWY PODOFICER 38 A 21 5/6/7
PODOFICERSZTABOWY PODOFICER 38 A 21 5/6/7
PODOFICER SZTABOWY PODOFICER 38 A 21 5/617
KIEROWCA-ELEKTROMECHANIK SZEREGOWY 38 T 65 28B70 O/1
SZEFZESPOŁU POR/KPT. 28 D Ol 12A/13
DOWÓDCA OBSŁUGI PODOFICER 28 B 26 5/6/7
DOWÓDCA PLUTONU PPOR./POR. 28 B Ol 11/12
KIEROWCA SZEREGOWY 38 T 64 O/1
KIEROWCA- ELEKTROMECHANiK SZEREGOWY 38 T 65 28B70 O/1
DOWÓDCA OBSŁUGI PODOFICER MŁODSZY 28 B 25 28D29 2/3/4
SZEF KOMPANII- DOWÓDCA DRUŻYNY PODOFICER STARSZY 38 A 21 99Z99 8/9/10
DOWÓDCA PLUTONU PPOR/POR. 28 B Ol 11/12
DOWÓDCA OBSŁUGI PODOFICER 28 B 33 5/6/7
DOWÓDCA DRUŻYNY- PODOFICER 28 B 25 28D29 5/6/7
DOWÓDCA OBSŁUGI DOWÓDCA STACJI PODOFICER MŁODSZY 28 B 36 2/3/4
TECHNIK KOMPANII PODOFICER 38 T 32 5/6/7
STARSZY OPERATOR PODOFICER MŁODSZY 28 B 33 2/3/4
STARSZY OPERATOR PODOFICER MŁODSZY 28 B 33 2/3/4
STARSZY OPERATOR PODOFICER MŁODSZY 28 B 26 28B31 2/3/4
KIEROWCA- ELEKTROMECHANIK SZEREGOWY 38 T 65 28B70 O/1
ELEKTROMECHANIK SZEREGOWY 34 T 64 O/1
DOWÓDCA DRUŻYNY- STARSZY ODBIORCA PODOFICER  MŁODSZY 28 B 28 2/3/4
KIEROWCA- ODBIORCA SZEREGOWY  38 T 62 28364 O/1
TECHNIKKOMPANII PODOFICER 38 T 32 5/6/7
DOWÓDCA PLUTONU PPOR/POR. 20 B Ol 11/12
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU- DOWÓDCA DRUŻYNY PODOFICER 20 B 21 38C22 5/6/7
STRZELEC RADIOTELEFONISTA SZEREGOWY 20 B 71 28B65 O/1
STRZELEC WYBOROWY SZEREGOWY 20 B 80 O/1
KIEROWCA- REGULUJĄCY SZEREGOWY 38 T 64 38C63 O/1
REGULUJĄCY- RADIOTELEFONI STA SZEREGOWY 38 C 63 28865 O/1
DOWÓDCA PLUTONU PODOFICER STARSZY 20 B 21 8/9/10
CELOWNICZY-SZEREGOWY 20 B 78 38C63 O/1
REGULUJĄCY REGULUJĄCY SZEREGOWY 38 C 63 O/1
RAEOTELEFONJSTA SZEREGOWY 38 C 63 28B65 011
REGULUJĄCY SZEREGOWY 38 C 63 O/1
KIEROWCA SZEREGOWY 38 T 62 O/1
RAEOTELEFONISTA SZEREGOWY 38 C 63 28B65 011
KIEROWCA SZEREGOWY 38 T 62 O/1
ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANIJ - DOWÓDCA PLUTONU PPOR/POR. 38 A 01 11/12
DOWÓDCA DRUŻYNY- KIEROWNIK WARSZTATU PODORFICE 8 3 T 32 5/6/7
KIEROWCA- OBSŁUGA SZEREGOWY 38 T 64 34T64 0/1
RATOWNIK MEDYCZNY PODOFICER 40 H 21 2/3/4


Lp. NAZWA STANOWISKA NIS     STE     Nr SW         LICZBA STANOWISK OBJĘTYCH KWALIFIKACJA UWAGI
1 ELEKTROMECHANIK     SZER/5T.SZER     34T64         1 Preferowane wyksztalcenie energetyczne_lub_uprawnienia_kV
2 MŁODSZY KIEROWCA     5ZER/ST.SZER     38T64         9 Prawo jazdy kat C
3 MŁODSZY KIEROWCA   RADIOTELEFONISTA     SZER/ST.SZER     38T62 28B65     1 Prawo jazdy kat. C. znajomość języka angielskiego
4 KIEROWCA         SZER/ST.SZER     38T65         3 Prawo jazdy kat. C+E
5 KIEROWCA         SZER./ST.SZER     34B62         1 Kierowca PST
6 OBSŁUGA         SZER./ST.SZER     38D62         1 Hydraulik

Odbywają się kwalifikacje w każdą środę w godz. 8.00-12:00(stawienictwo na godz. 8:00)adres: 5 pint Szczecin — Podjuchy ul. Metalowa 39. Najbliższe  kwalifikacje prowadzone są w dniu 14.02.2018 r.

Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11 .09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych Wymienionych powyżej;
- życiorys (CV);
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.

Wykaz wakatów na stanowiskach w 2. pułku rozpoznawczym w Hrubieszowie
Lp. Nazwa stanowiska STE.stanowiska Sw Uwagi
OFICEROWIE
1 SZEF SŁUŻBY ZDROWIA DOWÓDCA ZESPOŁU MEDYCZNEGO MJR 40ADl
2 OFICER (S —1) POR/KPT. 54801/99Z99
3 OF1CER (S -3) POR/KPT  30A01/30C01
4 MŁODSZY OFICER (ISTAR) PPOR/POR. 3OAO1/3OCO1
5 OFICER (S —4) POR./KPT. 38A0l
6 OFICER (S —4) POR/KPT. 38T03
7 OFICER (S —4) POR./KPT. 38T03
8 OFICER (S-6) POR/KPT. 28B01/28B05
9 SZEF GRUPY (GWT S — 6) POR/KPT. 28D01
10 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII PPOR/POR.. 28B01
11 DOWODCA PLUTONU PPOR/POR. 28B01
12 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
13 DOWODCA GRUPY -DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
14 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
15 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
16 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
17 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
18 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
19 DOWÓDCA KOMPANII- DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA POR/KPT. 30A05/20C04 orzeczenie zdolnoścI do WDS
20 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzaczenie zdolności do WDS
21 DOWÓDCA KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
22 DOWÓDCA PLUTONU - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
23 DOWÓDCA PLUTONU - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
24 DOWÓDCA KOMPANII -DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA POR./KPT. 3OAOl
25 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
26 DOWÓDCA PLUTONU — DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A01
27 DOWÓDCA PLUTONU — DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
28 DOWÓDCA KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA POR/KPt 30A0l
29 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII -DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
30 DOWÓDCA KOMPANII I PORJKPT. 38Ml

POOOflCEROW

1 PODOFICER SZTABOWY (ISTAR) PDF. 30C21
2 DOWÓDCA OBSŁUGI PDF. 28B26
3 OBSŁUGI PDF.28B33
4 DOWÓDCA OBSŁUGI PDF. 28D33/28D34
5 STARSZY TECHNIK PDF. 28D33/28D34
6 DOWÓDCA OBSŁUGI - ADMINISTRATOR SYSTEMU PDF 28B34/28B26
7 STARSZY TECHNIK PDF. 28B34/28B26
8 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 3OA25/2OC24 orzeczenie zdolności do WDS
9 DOWÓDCA SEKCJI PDF 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
10 DOWÓDCA SEKCJI ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
11 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
12 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
13 DOWÓDCA SEKCJI PDF 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
14 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
15 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
16 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
17 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
18 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
19 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
20 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS


JW Nr 4009 w Krakowie posiada wolne stanowiska (stan na marzec 2018 r.):

NAZWA STANOWISKA - STOPIEŃ ETATOWY- SW1 -  SW2
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - podof. - 20621 -  38C22
STARSZY NUREK -   podof. mł  - 34A21 -  24F2I
INSTRUKTOR - podof mł - 40H21 - 24E26
TECHNIK PODODDZIAŁU - podof.  - 38T21
DOWÓDCA SEKCJI DOWODCA GRUPY EWAKUACJI MEDYCZNEJ -  podof. mł - 40H21
 

JW Nr 4009 w Krakowie  informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 13 lutego 2018 r.;
- 13 marca 2018r;
- 10 kwietnia 2018 r.;
- 15maja 2018 r.;
- 12 czerwca 2018 r.;
- 3 lipca 2018 r. ;
- 28 sierpnia 2018 r.;
- 18 września 2018 r.;
- 16 października 2018 r.;
- 6 listopada 2018 r;
- 4 grudnia 2018 r.


Wykaz wolnych stanowisk JW 4009 w Krakowie w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

NAZWA STANOWISKA STOPIEŃ ETATOWY SW1 SW2 UP RODZAJ STANOWISKA

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU DOWÓDCA DRUŻYNY  podof 20821  38C22 5/6/7   ZAW
STARSZY NUREK podof mł 34A21 24F21 2/3/4 ZAW
INSTRUKTOR podof mł 40H21 24E26 2/3/4 ZAW
TECHNIK PODODDZIAŁU podof 38T21 5/6/7 ZAW
DOWOCCA SEKCJI - DOWODCA GRUPY EWAKUACJI MEDYCZNEJ podof ml 40H/21  2/3/4  ZAW

Dla stopni etatowych stanowisk sluzbowych podoficerów okreslono naslępujące stopnie wojskowe
podoficer miodszy (podof mł) kapral, starszy kapral, plutonowy.
podoficer (podof) sierżant, starszy sierżant, młodszy chorazy

Termin kwalifikacji do Batalionu Reprezentacyjnego w korpusie szeregowych zawodowych.
W roku 2018 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywać się będą w następujących terminach:
08 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 12 lipca,
16 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.


 

W JW Nr 4495 w Krakowie przeprowadzone będą kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych oraz na stanowiska służbowe w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 20 luty 2018 r.;
- 20 marzec 2018 r.;
- 17 kwiecień 2018 r.;
- 08 i 22 maj 2018 r.;
- 19 czerwiec 2018 r.;
- 11 i 25wrzesień 2018r.;
- 09 październik 2018 r.;
- 13 listopad 2018 r.;
- 11 grudzień 2018 r.

Wykaz wolnych stanowisk JW Nr 4009 w Krakowie do zawodowej służby wojskowej.
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU-DOWÓDCA DRUŻYNY podof. 20B21 38C22
STARSZY NUREK podof. mł. 34A21 24F21
STARSZY NUREK podof. mł. 34A21 24F21
INSTRUKTOR podof. mł. 40H21 24E26
TECHNIK PODODDZIAŁU podof. 38T21
DOWÓDCA SEKCJI - DOWODCA GRUPY EWAKUACJI MEDYCZNEJ podof. mł. 40H21

 

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ NSR  NA 2018 ROK
W JW 4115 GLIWICE. Adres 44-121 Gliwice ul gen. Andersa 47. Stawiennictwo w każdą środe o godz 8:00

7 I 14 LUTY 2018
7 I 14 MARZEC 2018
4 I 11 KWIECIEŃ 2018
9 I 16 MAJ 2018
6 I 13 CZERWIEC 2018
5 I 12 WRZESIEŃ 2018
3 I 10 PAŹDZIERNIK 2018
7 I 14 LISTOPAD 2018
5 I 12 GRUDZIEŃ 2018


JW Nr 4009 w Krakowie wykaz wolnych stanowisk w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR
NAZWA STANOWISKA  STOPIEŃ ETATOWY SW1   SW2   UP
PODOFICER SZTABOWY podof  38A21     5/6/7
TECHNIK PODODDZIAŁU  podof   38T21   5/6/7
DOWÓDCA OBSŁUGI podof 28033  28D34  5/G/7
STARSZY NUREK podof ml 34A21  24F21 2/3/4JW Nr 3430 w Białobrzegach  informuję, że Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (garnizon Zegrze) poszukuje kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej na stanowisko MŁODSZEGO OFICERA (Wychowawczego).
Kwalifikacje wymagane od kandydatów do powołania na ww. stanowisko służbowe:
- wykształcenie: posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
- zaszeregowanie: STW: PPOR/POR.,
- znajomość języka angielskiego na poziomie 2 wg STANAG 6001
(żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji). (tel. 261-887-379, 261-887-380).

 

Dowódca JW. 4210 informuje, że w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu występuje nieobsadzone stanowisko oficera sekcji (por/kpt. Sekcja Organizacyjno — Kadrowa).
Żołnierz wyznaczony na powyższe stanowisko odpowiada za działalność uzupełnieniową w Dowództwie oraz podległych jednostkach wojskowych.
Tel. do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie:
- 261 544 717
- 261 543 360JW. 1551 w Sieradzu informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:
oficerów o ST E: POR .1K PT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej;
podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ. ST. SIERŻ. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej. 
34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim STW ppor./por. oraz SW 38A01, 38B05, 38T03. W każdą środę o godzinie 07.00. Kandydat powienien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej, strój sportowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
Wykaz stanowisk służbowych w Białobrzegach na które poszukiwani są kandydaci do powołania do zawodowej służby wojskowej w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego.
Nazwa stanowiska        Korpus               SW1        SW 2      
starszy analityk    podoficer starszy        30A28        30C21
analityk        poddiicer                               30A28        30C21
analityk        poddiicer                               30C24        30C21
kierownik kancelarii    poddiicer               29A21


Wykaz stanowisk służbowych na które poszukiwani są kandydaci do pełnienia służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego.

Nazwa stanowiska     Korpus                Sw 1     sw 2
starszy analityk     podoficer starszy     30A28    30C21
analityk             podoficer                        30A28    30C21
podoficer sztabowy   podoficer             54B21    54B22
podoficer            sztabowy podoficer    54C21    99Z99

Kwalifikacje preferowane od kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej oraz służby w ramach NSR w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego.
Starszy analityk/analityk 30A28130C21
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie - posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - technik geodeta.
2) Studia wyższe na kierunku rozpoznanie obrazowe lub teledetekcja lub fotogrametria tub geodezja I kartografia lub rozpoznanie,
3) Szkolenia z zakresu rozpoznania obrazowego, teledetekcji, GIS.
Umiejętności:
1) Znajomość informatycznych systemów baz danych oraz systemów informacji geoprzestrzennych GIS.
2) Znajomość zasad teledetekcji i fotogrametrii.
3) Analiza I interpretacja rozpoznawczych danych obrazowych.
4) Znajomość technicznych środków rozpoznania obrazowego i zasad ich działania.
5) Posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi.
Kierownik kancelarii 29A21
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie.
2) Kurs specjalistyczny dla personelu kancelarii kryptograficznej.
Umiejętności:
1) Znajomość przepisów dotyczących organizacji oraz funkcjonowania kancelarii kryptograficznych.
2) Obsługa urządzeń i narzędzi kryptograficznych.
3) Posługiwania się przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych
- międzynarodowych.
Podoficer sztabowy 54821154822
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie.
2) Kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia uzupełnienia pokojowego.
Umiejętności:
1) Znajomość przepisów dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
2) Obsługa urządzeń i narzędzi informatycznych.
Podoficer sztabowy 54021 199Z99
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie.
2) Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania kryzysowego.
Umiejętności:
1) Znajomość przepisów i procedur w zakresie systemu zarządzania kryzysowego.
2) Znajomość przepisów z obszaru działalności operacyjnej.
3) Obsługa urządzeń i narzędzi informatycznych.JW. Nr 2901 Szczecin Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

NAZWA STANOWISKA STE Nr SW1 Nr SW2
KIEROWCA szer /st.szer. 38T65  
KIEROWCA OBSŁUGA szer /st.szer. 38T65 38B74
KIEROWCA OPERATOR szer /st.szer. 38T64 38C62
KIEROWCA OPERATOR szer /st.szer. 38T64 38B70
MŁODSZY ELEKTROMECHANIK SZER./ST. SZER. 38T72  
MŁODSZY KIEROWCA szer /st.szer. 38T64  
MŁODSZY KIEROWCA OBSŁUGA szer /st.szer. 38T64 34C61
MŁODSZY KIEROWCA OBSŁUGA SZER/ST. SZER. 38T64 34864
MŁODSZY KIEROWCA RADIOTELEFONISTA szer /st.szer. 38T64 28865
MŁODSZY OPERATOR szer /st.szer. 34A74  
MŁODSZY OPERATOR szer /st.szer. 38D67  
MŁODSZY OPERATOR POMOCNIK KIEROWCY szer /st.szer. 34A71 38T64
MŁODSZY PONTONIER szer /st.szer. 34B64  
MŁODSZY RADIOTELEFONISTA ZWIADOWCA szer /st.szer. 28B72 34A63
MŁODSZY SAPER szer /st.szer. 34A62  
ZWIADOWCA MŁODSZY NUREK SZER./ST. SZER. 34A63 24F61


Kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę
w godz. 08.00-12.00
(stawiennictwo na godz. 8.00).
Kierowani na kwalifikacje powinni spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, oraz posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych w tabeli.

JW Nr 4724 w Krakowie NIL prowadzi nabor do zawodowej  służby wojskowej w korpusie podoficerskim.
Informacje o terminach kwalifikacji i wolnych stanowiskach w JW 4724 można uzyskać pod nr telefonu 261-132-505 lub w  WKU w Białej Podlaskiej pod nr tel. 261 182 421, 261 182 423 lub osobiście pok. 20, 21.

15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku:
- potrzeby 45 kierowców i działonowych T-72 i kierowców GTO;
- terminy kwalifikacji —2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca;
- kontakt - tel. 261-335-255


11 Pułk Artylerii w Węgorzewie:
- potrzeby dotyczą grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej oraz grupy osobowej eksploatacji systemów łączności;
- terminy kwalifikacji — każda środa;
- kontakt - tel. 261 -337-1 32


 

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdap od dnia 11.01.2016 r. prowadzi nabór do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych. KWALIFIKACJE SĄ PROWADZONE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK AŻ DO ODWOŁANIA początek każdorazowo o godz. 10.00 na terenie JW. 4808 przy ni. Partyzantów 33

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI
1. obywatelstwo polskie,
2. wiek — poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi)
3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)
6. niekaralność,
7. dobry stan zdrowia.

KANDYDACI MAJĄ MIEĆ ZE SOBĄ:
1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2. strój sportowy,
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa „prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4. zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych
5. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).

KRYTERIA NABORU
1. rozmowa kwalifikacyjna,
2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW WEDŁUG NASZYCH POTRZEB!

Telefon kontaktowy: 261-336-244;

UWAGA!!!
BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie poszukuje kandydatów do uzupełnienia nw. wakujących stanowisk służbowych:
1. Główny Księgowy - Szef Finansów: STE: mjr, SW: 50A01
2. Zastępca Głównego Księgowego: STE: por/kpt., SW: 50A01
3. Kierownik Ambulatorium: STE: por/kpt., SW:40A01
JW. 1749 w Szczecinie prowadzi kwalifikacje w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania. Na przedmiotowe kwalifikacje należy kierować:
— żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
— żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania.4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku prowadzi kwalifikacje w każdy wtorek i piątek tygodnia.

STANOWISKO SW I SW II
INSTRUKTOR  52A21 99Z99
OPERATOR ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH - DOWÓDCA OBSŁUGI 52B25 99Z99
STARSZY TECHNIK  28D33  28D34
PODOFICER SZTABOWY  54B21  99Z99
INSTRUKTOR  36A21  
DOWÓDCA OBSŁUGI  32B24  
STARSZY TECHNIK  32G24  
DOWÓDCA OBSŁUGI  22G24  22G25
PODOFICER SZTABOWY  28B24  28D21
INSTRUKTOR  34A21  
TECHNIK POD000ZIAŁU  38T32  
DOWÓDCA OBSŁUGI - DOWÓOCA WOZU DOWODZENIA  28B38  32A21
KIEROWCA - ELEKTROMECHANIK  20B72  32B71
KIEROWCA - MECHANIK  38T64  38T75
KIEROWCA - ŚLUSARZ  38T64  38T81
MECHANIK  38T75  
KIEROWCA  38T64  
KIEROWCA - ŚLUSARZ  36T64  38T81
KIEROWCA - ELEKFROMECHANIK  38T64  28T68
MECHANIK  32T64  
KIEROWCA - SPAWACZ  38T64  38T84
MECHANIK  38T74  
BLACHARZ - SPAWACZ  38T71  38T84
ŚLUSARZ  38T81  
MECHANIK-SPAWACZ  38T74 38T84
KIEROWCA - OPERATOR  38T64  38B70


WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 100 BATLIONIE ŁĄCZNOŚCI w Wałczu
1. Dowódca Aparatowni - podoficer (sierżist.sierż./mł.chor.) - SW: 28833 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE;
2. Dowódca Radiostacji - podoficer (sierż.Ist.sierż./mł.chor.) -. SW: 28826 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa POUFNE;
3. Dowódca Terminala - podoficer (sierż./st.sierż./mł.chor.) - SW: 28834 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE;
4. Technik Terminala Satelitarnego . podoficer (sierż./st.sierż./mł.chor.) - SW: 28B34 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE;
5. Technik Aparatowni Diagnostyczno-Remontowej (ADR) - podoficer (sierż./st.sierżimł.chor.) - SW: 28T24 Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa POUFNE;
6. Kierowca kat. C÷E — szer Jst.szer. — SW: 38T65;

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 104 BATLIONIE LOGISTYCZNYM w Wałczu
1. Dowódca Zespołu - Lekarz — por.Ikpt. - SW: 40A01;
2. Lekarz — ppor./por. — SW: 40B01;

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 102 BATALIONIE OCHRONY W BIELKOWIE
1. Kierownik Grupy— podoficer starszy (chor./st.chor./st.chor.szt.) —SW: 28B21199Z99;
2. Podoficer (sierż .1 st sierż. mŁchor):
1) Kierownik Kancelarii — SW: 54D21/54D24;
2) Podoficer Sztabowy — SW: 54B21199Z99;
3) Podoficer Sztabowy — SW: 30C21;
4) Podoficer Sztabowy — SW: 28D21/28D24;
5) Instruktor— SW: 20B21;
6) Instruktor— SW: 36A21;
7) Podoficer Sztabowy — SW: 38A21;
8) Podoficer Sztabowy — SW: 38T29;
9) Technik Kompanii — 38T32;
10) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Drużyny — SW: 30A21;
11) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Obsługi — SW: 32A23;
12) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Drużyny — SW: 32B25;
13) Technik Kompanii — SW: 38T21;
14) Dowódca Drużyny Remontowej — Kierownik Warsztatu — SW: 38T32;
15) Dowódca Drużyny Remontowej — Kierownik Warsztatu — SW: 32T25138T34;
3. Podoficer młodszy ( kpr./st.kpr.Iplut):
1) Kancelista —SW: 54D24/38T26;
2) Kancelista — SW: 54D24/99Z99;
3) Dowódca Drużyny — SW: 34A27;
4) Dowódca Wozu Dowodzenia — 28B38;
5) Dowódca Obsługi — SW: 32A23;
6) Dowódca Drużyny — SW: 32B25;
7) Dowódca Obsługi — Dowódca Drużyny — SW: 36A23;
8) Ratownik Medyczny — SW: 401121;
4. Kierowca Kołowego Transportera Opancerzonego — szer./st.szer. — SW: 20B72;
5. Kierowca kat. C - szer./st.szer. — SW: 38T64;
6. Kierowca kat. C”-E - szer./st.szer. — SW: 30T65;

         


10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że prowadzi kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje do 10 Brygady Logistycznej w Opolu przy ul. Domańskiego 68, które odbywać się będą w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.00 (Zaplanowane kwalifikacje w miesiącu sierpniu nie odbędą sie). Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.
Kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą:
- książeczkę wojskową,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej,
- prawo jazdy,
- zaświadczenie o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego),
- ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych,
- dowód osobisty.
Zgodnie z wytycznymi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w podległych jednostkach wojskowych na rok 2015 — 2016, preferowani będą kandydaci, którzy są żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych.  W JW Nr 3841 w Rzeszowie ul. Lwowska 5 (1 batalion strzelców podhalańskich) poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:
DOWÓDCA PLUTONU, SW: 20-B-01, STE: PPOR./POR.
DOWÓDCA PLUTONU, SW: 30-A-01, STE: PPOR./POR.
DOWÓDCA DRUŻYNY, SW: 20-B-23, STE: PODOFICER
PODOFICER SZTABOWY, SW: 28-B-21, STE: PODOFICERJednostki Wojskowej Nr 2414 w Warszawie  posiada wolne stanowiska slużbowe w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych:
- podoficerów:
Podoficer specjalista specjalność 20821
Komendant ochrony - specjalność 20821
Młodszy podoficer specjalista -specjalność 38A22
Młodny podoficer specjalista - specjalność 28821 - STE:
Dowódca plutonu — specjalność 38A21
Dowódca plutonu — specjalność 34A27
Dowódca aparatowni specjalność 29A21, 28B32
Dowódca aparatowni — specjalność 29A21, 28B32
- szeregowi:
Operator kierowca— specjalność 34A71, 38T64
st. szer.(obsługa koparki jednoczerpakowej wraz z uprawnieniami kierowcy kat. C.)
Mechanik (Rusznikarz)— specjalność 38T83
autor: mjr Krzysztof WOŹNIAK