Strona Główna BIP Strona Główna
Rekonwersja
 

REKONWERSJA – to ogół przedsięwzięć i działań jakie są podejmowane wobec żołnierzy zawodowych przewidzianych do zwolnienia oraz już zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

POMOC REKONWERSYJNA - ma na celu zabezpieczyć i pomóc w podejmowaniu działań mobilizujących przez uprawnione do tego osoby w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i adaptacji społecznej w celu utrzymania aktywności społeczno-zawodowej w środowisku cywilnym.

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ:

- doradztwo zawodowe;
- przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu;
- pośrednictwo pracy;
- praktyki zawodowe.

GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH:

-Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony ze służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za pośrednictwem właściwego ze względu na zasięg terytorialny ich działania szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.

-Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie: doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata, przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata, praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez okres dziewięciu lat.

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

-Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

Małżonkowi i dzieciom żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, pomoc rekonwersyjna jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za pośrednictwem właściwego ze względu na terytorialny zasięg ich działania szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.

-Pracownicy wojska, zwolnieni z pracy mogą skorzystać z następujących form pomocy rekonwersyjnej oferowanej przez OAZ:
-uczestnictwa w organizowanych spotkaniach informacyjnych;
-doradztwa zawodowego;
-skorzystania z informacji o lokalnym rynku pracy i instytucjach szkoleniowych;
-skorzystania z informacji o możliwościach prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania na ten cel środków finansowych.

 

Z POMOCY REKONWERSYJNEJ NIE MOGĄ SKORZYSTAĆ ŻOŁNIERZE ZAWODOWI ZWOLNIENI Z ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ WSKUTEK:

-zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
-prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
- prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
-skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
-prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ POMOC REKONWERSYJNĄ

- Trzeba być uprawnionym
- Trzeba chcieć
- Trzeba określić kierunek kształcenia
- Trzeba znaleźć uprawniony do prowadzenia szkoleń ośrodek szkolenia lub instytucje
- Trzeba złożyć wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami
- Trzeba czekać na pozytywną decyzje dyrektora WBE


 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

Żołnierz zawodowy:
1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
2. Zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie przekwalifikowania zawodowego;
3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
4. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń

Były żołnierz zawodowy:
1. Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej;
3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
4. We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

Małżonek (dziecko) żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych
1. Skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);
2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;
3.Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
Dodatkowo:
Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:
• oświadczenie o stanie cywilnym;
• zaświadczenie o pobieraniu nauki;
• orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).

PROGI FINANSOWE UDZIELANEJ POMOCY REKONWERSYJNEJ

-Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej przed 25.06.2010 r.150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.

-Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej po 25.06.2010 r. i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Zwrot kosztów jest uzależniony od wysługi w służbie i wynosi:

Od 01.01.2017 r. obowiązują nowe stawki na rekonwersje:

1) po 4 latach służby wojskowej - 100 %, 2400 zł (było 2175 zł.)

2) po 9 latach służby wojskowej - 200 % 4800 zł (było 4350 zł.)

3) po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia 7200 (było 6525 zł.)

 

Ponadto w ramach pomocy rekonwersyjnej przysługuje zwrot kosztów
w przypadku korzystania z przejazdów i noclegów:

- 20 przejazdów powyżej 50km z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (2 klasą pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg);
- 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg przysługujący pracownikom sfery budżetowej.
Uwaga!!!
W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego
z winy uprawnionego, koszty podlegają zwrotowi.


AKTY PRAWNE:

•Ustawa z dnia 11września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2018. poz.173 z późn. zm.);
•Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017.poz.1430 z późn. zm.);
•Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1622);
•Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.05.2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. 2007, Nr 99, poz.669);
•Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5.06.2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. 2007,Nr 106, poz.724);
•Decyzja Nr 440/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej  (Dz.U. 2007, Nr 19, poz.198);
•Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 poz.1065, z późn.zm.).

Szczegółowe informacje na temat rekonwersji można znaleźć w broszurach, plakatach i folderach reklamowych w twojej jednostce wojskowej oraz w wyspecjalizowanych organach wojskowych powołanych do świadczenia pomocy rekonwersyjnej.

Rekonwersją kadr na obszarze województwa lubelskiego zajmują się:
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie
-Kierownik p. Janusz KASPEREK(tel. 261183641, 261183642, 261183643, 261183644 )
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
-Specjalista p. Jerzy JABŁUSZEWSKI (tel. 261183340, 261183341 )

Komendanci Wojskowych Komend Uzupełnień poprzez swoich przedstawicieli:

WKU w Białej Podlaskiej – p. Karol SZYMANOWSKI (tel. 261182419);

autor: Karol Szymanowski