Strona Główna BIP Strona Główna
Służba Przygotowawcza
 

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH

Informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białej Podlaskiej: osobiście w pokoju nr 20 lub telefonicznie 261 182 421

I. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - to rodzaj czynnej służby wojskowej adresowany do  ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
- polega na uczestnictwie w szkoleniu wojskowym pozwalającym zdobyć umiejętności do objęcia pierwszego stanowiska służbowego w ramach ochotniczej służby na przydziale kryzysowym w Narodowych Siłach Rezerwowych;
- umożliwia zdobycie statusu „żołnierza rezerwy” (warunku koniecznego do ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej)

Przepustka do służby informator dla kandydatów do służby przygotowawczej Pobierz!

PRZEZNACZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:
- gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych  na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych
- umożliwienie  obywatelom ochotniczego spełniania obowiązku służby wojskowej

WYMAGANIA USTAWOWE WOBEC KANDYDATÓW:
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
- niekarana za przestępstwo umyślne;
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
- wiek co najmniej osiemnastu lat  i wykształcenie odpowiadające korpusowi dla którego się szkoli.

WYMAGANIA USTAWOWE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:
- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów- wykształcenie co najmniej wyższe ;
- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów wykształcenie co najmniej średnie; 
- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PEŁNIONA W KILKU OKRESACH
- adresowana jest wyłącznie do studentów szkół wyższych;
- służba pełniona jest w czasie letnich przerw wakacyjnych  (I okres szkolenia trwający  do 3 miesięcy, II okres szkolenia trwający  do 2 miesięcy), powołanie następuje w lipcu; 
- ochotnicy szkolą się na potrzeby korpusu podoficerów;

Dodatkowe warunki powołania - czas trwania studiów warunkuje ukończenie służby w trakcie  studiów, ochotnik dołącza do wniosku zaświadczenia z uczelni.

 

II. REKRUTAJA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

WNIOSEK O POWOŁANIE:
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.
Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
a) odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych -
w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
b) odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia i kwalifikacje (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom, prawo jazdy, certyfikat, zaświadczenie itp.). Oryginały dokumentów nadesłanych elektronicznie okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OBEJMUJE:
- analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
- rozmowę kwalifikacyjną.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE MA CHARAKTER KONKURSOWY - podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:
- wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji - wynikające z treści świadectw, złożonych dokumentów i oświadczeń;
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
- potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

III. TERMINY I MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

TERMINY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

 

Szkolenie elewów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w 2018 roku:

  • II turnus – od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.;
  • III turnus – od dnia 4 września 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r.


Szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerskiego:

  • II turnus – od dnia 3 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.;

   

POWOŁANIE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
1) na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczniu lub kwietniu;
2) na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: lutym lub lipcu;
3) na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczniu, maju lub wrześniu;
4) na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach - w lipcu.

MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Kształcenie w ramach służby przygotowawczej jest realizowane w odpowiednio przygotowanych do tego przygotowanych miejscach, żołnierze kształcą się w:
- uczelniach wojskowych - na potrzeby korpusu oficerów;
- szkołach podoficerskich - na potrzeby korpusu podoficerów;
- ośrodkach szkolenia – na potrzeby korpusu szeregowych
Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej korpusu szeregowych jest możliwe także
w wybranych jednostkach wojskowych.


Mapka prezentuje położenie centrów i ośrodków szkolenia, w których może być realizowane kształcenie w ramach służby przygotowawczej.

IV. PRZEBIEG SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
- podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
- kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
- elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona
w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.  (art. 98 d ustawy ).
Program kształcenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry
i obejmuje:
- kształcenie podstawowe;
- kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych
w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów).

Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem) przygotowując (w stopniu podstawowym) do pełnienia czynnej służby wojskowej.

CZAS TRWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Kształcenie specjalistyczne kandydatów do korpusu oficerów przygotowuje ich do objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu bądź równorzędnym. Kandydaci do korpusu podoficerów przygotowywani są na stanowisko dowódcy drużyny, a szeregowi zgodnie
z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności.

PRZYSIĘGA WOJSKOWA

Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy w służbie przygotowawczej, jest złożenie przysięgi wojskowej. Uroczystość ta odbywa się po trzech tygodniach szkolenia.
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej.

ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy:
- w korpusie szeregowych - zwalnia się w stopniu  szeregowego;
- w korpusie podoficerów - zwalnia się w stopniu  starszego szeregowego (szeregowego, jeżeli żołnierz nie zdał egzaminu);
- w korpusie  oficerów zwalnia się w stopniu kaprala  (szeregowego,  jeżeli nie zdał egzaminu lub st. szeregowego, jeżeli posiadał ten stopień przed tym egzaminem).

Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w razie:
- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
- wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;
- uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
- utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
- prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;

- prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;

- skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności;

* żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą można zwolnić z tej służby przed upływem czasu jej trwania w przypadku nie uzyskiwania przez niego zadowalających wyników w nauce lub nie zaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia, a także na jego pisemny wniosek złożony drogą służbową i uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

 

KONTRAKT NSR

Żołnierzom, którzy ukończyli służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym i podpiszą kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę W ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. 2015 poz. 1518).

 

autor: mjr Krzysztof WOŹNIAK