Strona Główna BIP Strona Główna
 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością określoną w art. 32 ust. 1
i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 z późn.zm.). Informacje
o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych powiatach podawane są do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Dodatkowo każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany
jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

            Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą: 

-        dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

-        dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),

-        aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

-        dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie
o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą:

-        dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

-        dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),

-        książeczkę wojskową.

 Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji
i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej 31 grudnia 2018 r. ukończyły 24 lata życia, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Obowiązek ten trwa
do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat.

 

 

 Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:

-        mężczyzn urodzonych w 2000 r.,

-        mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

-        osób urodzonych w latach 1998-1999, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji,

-        osób urodzonych w latach 1998-1999, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te jeszcze przed zakończeniem kwalifikacji złożyły lub złożą  wnioski o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

-        kobiet urodzonych w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego oraz szkół policealnych kształcących
w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Ponadto do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

            Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej:

1)   kategoria zdolności „A”zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, tj. zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, terytorialnej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także zdolność do odbywania  służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.

Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku
z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczono kategorię „A”-
z dniem, w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne, są przenoszone do rezerwy,

 

2)   kategoria zdolności „B”czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1), w czasie pokoju.

Wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczono kategorię zdolności „B”- po upływie okresu na który orzeczono niezdolność– będą kierowane ponownie do Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

 

3)   kategoria zdolności „D” niezdolny  do czynnej służby wojskowej,
o której mowa w pkt 1), w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczono kategorię „D”- z dniem,
w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne, są przenoszone do rezerwy,

 

4)   kategoria zdolności „E”  - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1), w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczono kategorię „E”- z dniem,
w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej (są skreślane
z ewidencji wojskowej).

            Zadania związane z określeniem kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych. Orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od jego wydania.
Dlatego każda osoba ma prawo do złożenia, w ciągu 2 tygodni, odwołania
do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej. Wojewódzka Komisja Lekarska może wezwać osobę, która odwołuje się od decyzji Powiatowej Komisji Lekarskiej i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać od niej przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

UWAGA!

            Udokumentowanie przeniesienia do rezerwy w wojskowym dokumencie osobistym można uzyskać z dniem, w którym orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej staje się ostateczne, a dokonanie tej czynności może nastąpić
w miejscu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białej Podlaskiej, Aleja Tysiąclecia 28.