Strona Główna BIP Strona Główna
RODO
 

 

Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Białej Podlaskiej w związku z realizacją zadań ustawowych.Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję:

1.     Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białej Podlaskiej z siedzibą:

ul. Al. Tysiąclecia 28
21-500 Biała Podlaska
nr tel., 261 182 400 adres e-mail: wkubp@ron.mil.pl

2.     Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Anna WOŁOSZ

ul. Al. Tysiąclecia 28
21-500 Biała Podlaska
nr tel., 261 182 403 adres e-mail: wkubp@ron.mil.pl
3.     Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu:
  • wykonania zadań administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnianie obowiązku prawnego przy realizacji zadań ustawowych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

4.  Przekazywanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie na podstawie przepisów prawa:

  • do instytucji uprawnionych;
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

5.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.   Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji
      obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

7.   Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania ich sprostowania;
  • do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;
  • do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem

oraz prawo do wniesienia skargi na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 – Warszawa

8.  W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie,
     której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo:

  • do przenoszenia danych;
  • ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

9.  Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania
     zadań ustawowych  wobec takiej osoby.

10.W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania
     decyzji ani profilowania.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.)