Strona Główna BIP Strona Główna
Informacja w sprawie WOT
 
INFORMACJA
w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej.


1. Dokumenty odniesienia:
• Decyzja nr 2/szkol/DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.12.2017r. w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej.
• Koncepcja przygotowania oficerów przeznaczonych do terytorialnej służby wojskowej (TSW).

2. Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej prowadzą uczelnie wojskowe w następujących grupach osobowych:
• Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu (pancerno-zmechanizowana, rozpoznania ogólnego)
• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (eksploatacji systemów łączności, ogólnologistyczna, saperska).

3. Modele szkolenia:
MODEL I - dedykowany jest dla kandydatów na oficerów, rekrutowanych spośród żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, posiadających wykształcenie wyższe.
Ogólne założenia szkolenia kandydatów na oficerów OT wg MODELU 1:
a. Czas trwania szkolenia - około 13 miesięcy w trybie stacjonarnym I niestacjonarnym;
b. Miejsce szkolenia - zajęcia realizowane przemiennie w uczelni wojskowej oraz centrum szkolenia lub jednostce wojskowej WOT;
c Realizacja szkolenia - 4 wzajemnie uzupełniające się etapy;
d. Program nauczania - 562 godziny zajęć programowych;
e. Forma zaliczenia - egzamin na oficera, jako forma sprawdzenia wiedzy I umiejętności praktycznych.
MODEL II - dedykowany — dla kandydatów na oficerów, rekrutowanych spośród żołnierzy rezerwy (szeregowych I podoficerów) posiadających wykształcenie wyższe I spełniających warunki do powołania do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej, absolwentów Kumu Przeszkolenia Kadr Rezerwy (KPKR) - nie promowanych na pierwszy stopień oficerski oraz podoficerów TSW pełniących służbę w jednostkach WOT, posiadających wykształcenie wyższe.
Ogólne założenia szkolenia kandydatów na oficerów OT wg MODELU II:
a. Czas trwania szkolenia - 3,5 miesiąca;
b. Miejsce szkolenia - zajęcia realizowane przemiennie w uczelni wojskowej oraz centrum szkolenia lub Jednostce wojskowej WOT;
c. Realizacja szkolenia -2 wzajemnie uzupełniające się etapy;
d. Program nauczania —160 godzin zajęć programowych;
f. Forma zaliczenia — egzamin na oficera, jako forma sprawdzenia wiedzy I umiejętności praktycznych.

4. Terminy szkolenia w 2018 roku.
MODEL I (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
15 lipca 2018 - 9 sierpnia 2019r. (80 kandydatów);
4 listopad 2018 - 6 grudnia 2019r. (60 kandydatów).
MODEL II (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
7 kwietnia 2018 - 13 lipca 2018r. (30 kandydatów);
15 września 2018 - 21 grudnia 201 Br. (30 kandydatów).
MODEL I (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
6 maja 2018 - 8 czerwca 2018r. (45 kandydatów).

5. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT prowadzi się spośród:
1) żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (szkolenie wg MODELU I — 13 miesięcy):
a. Posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe I złożyli przysięgę wojskową;
b. Podoficerów I szeregowych, posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze.
2) żołnierzy rezerwy (szkolenie wg MODELU II - 3 miesiące) - podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej, absolwentów Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy (KPKR) oraz podoficerów TSW pełniących służbę w jednostkach WOT, posiadających wykształcenie wyższe.

6. żołnierze terytorialnej służby wojskowej, ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT (MODEL 1), składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której służą, w terminie do 1 marca 1 października każdego roku.

7. żołnierze rezerwy, ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT (MODEL II). kierują wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, składając je jednocześnie z wnioskami do wojskowego komendanta uzupełnień o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, w terminie do I marca II października każdego roku.

8. Wniosek o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT powinien zawierać:
a. Imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu osoby, która ubiega się o przyjęcie;
b. Uzasadnienia

9. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
a. Odpis, uwierzytelnioną kopię albo po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia wyższego. Warunkiem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do takiej osoby jest przedłożenie stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
b. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu — w postaci odpisu, uwierzytelnionej kopii albo, po okazaniu oryginału, kopii dokumentu.

10. Podstawę przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje:
a. Analizę złożonych dokumentów;
b. Rozmowę kwalifikacyjną;
c. Sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby była karana za przestępstwo umyślne.

11. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Wnioski zostaną rozpatrzone do 13.03.2018 r. oraz 12.10.2018 r. Podstawę przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT stanowi rozkaz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, wydawany na podstawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej, wydawanej w oparciu o:
a. Poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw oraz innych dokumentów;
b. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
c. Potrzeby jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

12. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni (nie później niż 14.03.2018 r. oraz 15.10.2018 r.).

13. Osobą wyznaczoną do kontaktu w przedmiotowej sprawie z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej jest kmdr por. Rafał Kubacki, tel. 261 878 272, tel. kom. 727 029 262, mjr Piotr WOŁYŃSKI tel. 261 878 265.